Zachování a podpora biodiverzity ptačí oblasti a evropsky významné lokality ve Vojenském újezdu Liba

Hlavním cílem projektu je zlepšit aktuální stav vybraných přírodovědně hodnotných lokalit na území Vojenského újezdu Libavá. Projekt je zaměřen na podporu populací chráněných druhů živočichů a lučních společenstev, která jsou ohrožena spontánní sukcesí. Prostřednictvím navržených zásahů dojde ke zlepšení kvality přírodních stanovišť a podpoře populací ochranářsky významných druhů. Projekt přispěje ke zvýšení početnosti cílových druhů a tím podpoří jejich šíření do okolí. Výsledkem tak bude zachování a zlepšení přírodovědných hodnot vojenského újezdu Libavá.

 

Mezi konkrétní cíle a výstupy projektu patří.:

1. Realizace asanačního managementu na 18ti vybraných lokalitách na území vojenského újezdu Libavá.

2. Realizace regulačního managementu na sedmi vybraných lokalitách na území vojenského újezdu Libavá.

3. Podpora populací 28 zvláště chráněných nebo vzácných druhů rostlin a živočichů s větším důrazem na ochranu tetřívka obecného (Tetrao tetrix), chřástala polního (Crex crex) a modráska černoskvrnného (Maculinea arion).

4. Zlepšení stavu na 68,58 ha stanovišť, která patří k předmětům ochrany Evropsky významné lokality Libavá a/nebo hostí předměty ochrany Ptačí oblasti Libavá.

 

Mezi náplně projektu patří realizace následujících aktivit:

Prořezávka dřevin

Proběhne v prvním roce běhu projektu. Výřez dřevin bude realizován ručně s použitím motorových pil a křovinořezů. Vyřezávány budou všechny drobné nálety dřevin a výmladky a dále vybrané starší náletové dřeviny – hrubý nálet (v kategorii tloušťky kmínku 10 – 20 cm na řezné ploše pařezu) stínící travinobylinnou vegetaci. Výřezy jsou realizovány formou proředění mozaiky hustších nebo roztroušených nárostů dřevin, proto jsou vždy uvedeny jako procento vyřezávaných dřevin z celkové  plochy lokality. Na přiložených mapkách u každé lokality jsou zakresleny dotčené plochy určené k vyřezání dřevin v kategorii tzv. hrubého náletu. Drobný nálet na mapkách není zakreslen z důvodu jeho rozšíření v podstatě po celé ploše všech zájmových lokalit. Vyřezaná hmota bude poštěpkována a odvezena mimo ošetřované lokality.

 

Přípravná seč/mulčování za účelem „vyčištění“ plochy od stařiny a vyprodukované biomasy.

Jedná se o zásah realizovaný na všech zájmových lokalitách v druhém roce běhu projektu a na vybraných lokalitách v prvním roce běhu projektu (Mýdlový vrch, Hlásná a Mastník 2), na kterých nebyl dosud management realizován. Cílem zásahu bude odstranit z plochy zájmové lokality maximum biomasy vyprodukované za řadu let, kdy zde nebyl realizován žádný management. Prakticky půjde o vysečení/mulčování hustého porostu biomasy sekačkou a křovinořezy, resp. mulčovačem. Nepůjde jen o bylinnou a travinou složku, ale taktéž o porosty ostružiníku a výmladky cca do průměru kmínku 1 cm. Tyto zárosty tvoří na všech lokalitách mozaiku s bylinnou vegetací a v podstatě jsou prostorově nevylišitelné obdobně jako drobný nálet – do 10 cm průměru pařízku na řezné ploše (narozdíl od v mapkách zakreslených prořezávek hrubého náletu). Mulčování proběhne přibližně na polovině plochy určené k následnému sečení. Sečená/mulčovaná bude celá plocha lokalit, mimo uvedené výměry navržené k výřezu či ponechání bez zásahu. Následné sečení ve 3. roce realizace projektu bude probíhat bez použití mulčovače. Mulčovací zásah v druhém roce připraví části lokalit pro sečení v následujících dvou letech (srovnání terénu, likvidace drobných dřevin). V tomto roce proběhne taktéž likvidace výmladků po vyřezaných dřevinách. V případě všech zásahů spojených se sečením  nebo mulčováním vegetace, bude veškerá posečená/mulčovaná biomasa z lokalit odstraněna.

Kosení za účelem potlačení ruderálních a expanzivních druhů a obnovní seč za účelem rekonstrukce cílené vegetační struktury biotopu (stanoviště) včetně podpory významných a chráněných druhů organismů se zaměřením na tetřívka obecného a chřástala polního.

Zásah cílený na potlačení expanzivních a nežádoucích druhů rostlin a na podporu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a na podporu žádoucích změn ve vegetačním složení na jednotlivých lokalitách.. Ve spojení s přípravnou sečí v druhém roce půjde o efektivní potlačení nežádoucích druhů rostlin a zajistí prosperitu stanoviště s žádanou vegetační strukturou v následujících letech. Realizace opatření bude mít klíčový význam pro utváření optimálních podmínek pro tetřívka obecného a chřástala polního. Zásah bude realizován ve třetím roce realizace projektu za použití ručně vedených sekaček a křovinořezů. Tato seč bude technicky velmi náročná a bude probíhat v extrémních stanovištních podmínkách. Sečená bude celá plocha lokalit, mimo uvedené výměry navržené k  ponechání bez zásahu. Sečené plochy budou v tomto roce rozšířeny o plošky po odstraněném náletu a výmladků. V případě všech zásahů spojených se sečením vegetace, bude veškerá posečená biomasa z lokalit odstraněna.

Odstranění výmladků

Proběhne v druhém roce běhu projektu. Likvidace výmladků se bude realizovat s použitím křovinořezů. Zásah proběhne na plochách po výřezu dřevin v prvním roce realizace projektu za účelem obnovy původní travinobylinné vegetace. Vyřezaná biomasa bude zlikvidována mimo ošetřované lokality.

Liniové narušování půdního povrchu za účelem podpoření reprodukce  konkurenčně slabších druhů

Jedná se o specifický zásah na obnovu řídké krátkostébelné vegetace s výskytem mateřídoušky (Thymus sp.). Zásah bude na vybraných lokalitách prováděn formou vyvláčení pruhů o šířce cca 1,5 m malými bránami taženými za terénní pracovní čtyřkolkou. Smyslem zásahu je narušit vegetaci a provést mělké narušení povrchu skeletnaté půdy. Výskyt mateřídoušky je jedním z klíčových faktorů pro zdárnou existenci populace kriticky ohroženého modráska černoskvrnného. Vytvoření ploch s obnaženou půdou také podpoří hostitelské mravence, v jejichž hnízdech se housenky modrásků dále vyvíjejí.

Klasická seč na podporu chráněných, ohrožených či jinak významných druhů rostlin

Jedná se o klasickou seč jedenkrát za rok s účelem podpořit zájmové druhy na lokalitách a přispět ke zlepšení současného stavu biotopů. Tato seč bude aplikována na sedmi vybraných lokalitách, na kterých probíhal management již v předchozích letech (2010-2012). Zásah bude realizován ve druhém a třetím roce realizace projektu za použití ručně vedených sekaček a křovinořezů. Veškerá posečená biomasa bude z lokalit odstraněna.

Projekt je realizován na následujících lokalitách:

1-Pod Hlásnou

2-Mýdlový vrch

3-Mastník 2

4-Strážisko 2

5-Hádek

6-Jestřabí

7-Stráňka za Starou Vodou

8-Výhon

9-Niva Odry pod Barnovem

10-Stráňka u Barnova

11-Křížový vrch

12-Prameniště Mastníka

13-Mokřina

14-Norberčany

15-Niva Odry u Špičáku

16-Radeška

17-Nad Varhoštěm

18-Stráň u Mastníka

19-Nad lomem

20-Mastník - Niva Odry

21-Louky pod Strážiskem

22-Olomoucký kopec

23-Davídka

24-Pod Bránou

25-Smolenská luka

 

Projekt je realizován v letech 2011 - 2015 z fiananční podporou Operačního programu životní prostředí.