Realizace záchranného programu matizny bahenní

Projekt je realizovaný v letech 2015 - 2017.

Cílem projektu byla realizace navržených opatření na podporu matizny bahenní (Angelica palustris) v rámci nejstaršího schváleného záchranného programu v České republice.

Záchranný program byl schválen Ministerstvem životního prostředí v roce 2000. V roce 2013 bylo dokončeno vyhodnocení jeho dosavadní realizace. Z hlediska dosažení cílů záchranného programu byla naplněna pouze jejich část. Trvale byla obnovena populace pouze na lokalitě v NPP Hrdibořické rybníky. Druhou samovolně se udržující populaci se dosud nepodařilo na Černovírském slatiništi vytvořit jako na druhé a jediné další vhodné lokalitě pro druh na střední Moravě.

V rámci projektu byly prováděny následující aktivity.

1) Výzkum biologie druhu a péče o druh - kultivace druhu, ukládání semen do semennné banky, výsevy a výsadby na lokality, monitoring druhu, studie genetické variability a stanovištní vazby

2) Péče o lokality - sečení lokalit Černovírské slatiniště a NPP Hrdibořické rybníky, péče o plochy s matiznou, monitoring hladiny podpovrchové vody a příprava podkladů pro revitalizaci Černovírského slatiniště

3) Výchova,  osvěta a propagace - obnova a údržba informačních panelů, mezinárodní seminář o ochraně matizny, presentace aktivit na Ekojarmarku, výstava fotografií z realizace projektu a webové stránky projektu

 

1a. kultivace druhu v kultuře a jeho množení (priorita 1)

V rámci této aktivity byla pěstována matizna bahenní ve vybudovaném kultivačním zázemí Sagittarie na zahradě ekocentra v Křelově s cílem udržení jejího genofondu v podmínkách ex-situ a dále s cílem produkce semen pro pěstování semenáčků, výsevy a uchování v semenné bance. Konkrétně šlo o udržování rostlin na pěti kultivačních záhonech (šíře 1m, délka 25 m) a ve třech kultivačních nádržích (120x80 cm). Záhony jsou opatřeny závlahou formou mikroporézní hadice s programátorem pro automatickou závlahu.

Dále bylo prováděno předpěstovávání klíčních rostlin v sadbovačích ve skleníku a kultivačních regálech pro výsadby na lokalitu Černovírské slatiniště a na doplňování rostlin do kultivací. Ze semen sebraných z kultivací byla prováděna vlhká stratifikace v průběhu ledna – vysetí semen na plata s vlhkým perlitem. Po měsíci chladové stratifikace (lednice 8 °C) se semena umístila do klíčidla a do skleníku. Později byly pěstované rostliny přesunuty do kultivačních regálů mimo skleník.

Z kultivací byly v době zrání semen sklízeny dozrálé nažky pro další pěstování a uchování v semenné bance.

Jedná se o monokarpní druh (odplodí a odumře) s délkou života zpravidla 2 – 3 roky, a proto je tedy nutné kultivace stále kontrolovat a doplňovat.

ukládání nažek do semenné banky a testování jejich klíčivosti

V rámci dlouhodobého uchování genofondu matizny bahenní byla část produkce semen uložena do banky semen Vlastivědného muzea v Olomouci a do lednic pro uchovávání semen na Sagittarii. Před uložením byly semena vyčištěna od zbytků okolíků,  vysušena se silikagelem a uložena do chladu k dlouhodobému skladování.

V rámci projektu byla tvořena semenná banka, kdy byla část semen z produkce kultivací uložena k dlouhodobému uchování v semenné bance. Pravidelně jsou skladována semena z každého roku. Semena jsou skladována vysušená v neprodyšném obalu v ledničce při konstantní teplotě 8°C. V rámci semenné banky Vlastivědného muzea Olomouc (VMO) jsou semena skladována vysušená ve vzduchotěsných nádobách ve tmě při teplotě 1-5°C.

V rámci testování klíčivosti semen byly prováděny testy klíčivostosti semen na 100 semenech v 10 opakováních. Cílem opatření byly kontrola vitality udržovaného genofondu.

výsadby rostlin na lokalitu Černovír včetně experimentální výsadby na potenciálně vhodná místasemenáčky matizny

V rámci aktivní podpory matizny bahenní na Černovírském stanovišti byly vysazeny rostliny z kultivace a provedeny velkoplošné výsevy.

Předpěstované rostliny z kultivační populace byly vysazeny do oddrněných čtverců velikosti 1x1 metr s vysazovaným množstvím 49 rostlin na plochu. Tyto plochy byly umístěny na vhodných místech ploch s matiznou a dále na potencionálně vhodné místa.

Velkoplošné výsevy proběhly na připravenou plochu z vyprodukovaných semen. Plocha byla před výsevem lehce narušena pojezdem rotačních bran. Velikost plochy byla cca 10x10 metrů s výsevem 1 litru semen.  Při výsevech byly zvoleny místa s postupných vlhkostním gradientem.

 

pravidelný monitoring druhu v Hrdibořicích i Černovíře

NPP Hrdibořické rybníkyNa Hrdibořických rybnících i na Černovírském slatiništi byl kažoročně proveden monitoring výsadeb a výsevů a dále monitoring počtu kvetoucícha sterilních rostlin.

studie genetické variability současné kultivované populace i ve srovnání s genetickou variabilitou populací v okolních evropských zemích

V rámci této aktivity bylo provedeno detailnější vyhodnocení genetické variability kultivované moravské populace matizny bahenní v porovnání s populacemi v okolních státech. Při studiu variability bylo analyzováno minimálně 10 vzorků z jedné lokality a porovnáno bude alespoň 12 populací z lokalit v ČR, Polska, Maďarska a Německa.

Molekulární analýzy byly prováděny s využitím hypervariabilních nespecifických markerů metodou AFLP (metoda je obecně využívána pro popis genetické variability blízce příbuzných druhů) a dále pomocí vybraných konzervativních markerů chloroplastové DNA, které byly sekvenovány ve specializované firmě (cca 3 variabilní oblasti). Výstupem této části projektu bylo srovnání základních indexů genetické variability analyzovaného souboru položek.

Analýzi byly zpracovány ve spolupráci s Katedrou botaniky Univerzity Palackého v Olomouci.

analýza dat o výskytu druhu v okolních zemích a vyhodnocení cenologické a stanovištní vazby druhu ve srovnání s naším materiálem

V rámci aktivity byly porovnávány fytocenologické snímky s výskytem výskyty matizny bahenní  v ČR a v okolních zemích a dále byly provedeny rozbory půd z lokalit matizny bahenní. Opatření přispělo k lepšímu poznání biologie druhu a jeho vazby na stanoviště.

 

sečení většiny ploch v NPP Hrdibořické rybníky dle plánu péče

V rámci NPP Hrdibořické rybníky byly sečeny louky 2x ročně mechanizací včetně usušení a úklidu biomasy na celkové ploše 10,34 ha.

Dále bylo provedeno ruční sečení podmáčených částí luk, lučních okrajů a ploch po vyřezaných dřevinách, které nejdou posekat mechanizací. Tyto plochy byly sečeny 2x ročně křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, posečená biomasa byla shrabána a odvezena z lokality.

ruční obsečení míst s výsadbami matizny

Cíleruční kosení podmáčených částí v NPP Hrdibořické rybníkym opatření bylo zajistit zdárný vývoj stávajících ploch s výskytem matizny bahenní a s výsadbami rostlin. Jelikož se jednalo o plochy s odrostlými jedinci, v jejichž okolí se pravidelně objevují semenáčky druhu, bylo stěžejní zajistit v okolí těchto ploch pravidelný vhodný management. Tyto plochy byly vykolíkovány pro vymezení zón s výskytem druhu proti vysečení traktorem. Tyto plochy byly pak šetrně ve vhodných termínech a  s ohledem na výskyt rostlin matizny bahenní 2x ročně vysečeny tak, aby nebyli poškozeny mladé rostliny a semenáčky druhu.

monitoring dynamiky hladiny vody v Hrdibořicích a na Černovíře

V rámci monitoringu dynamiky hladiny vody na obou lokalitách byly nainstalovány do hydrologických sond loggery na sledování kolísání hladiny podpovrchové vody. Na Hrdibořických rybnících i na Černovírském slatiništi jsou nainstalovány po 4 dataloggerech na sledování hladiny a jeden barologger. Takto jsou sledovány výkyvy hladiny podzemní vody behem roku pro vyhodnocování meziročních trendů vývoje hladin.

management lokality Černovírské slatiniště v místech výskytu výsadbových a výsevových ploch a v místech potenciálně vhodných pro výskyt matizny bahenní

V rámci Černovírského slatiniště byly ručně sečeny vlhké a podmáčené luky a

luční okraje. Posečená biomasa byla usušena a odvezena mimo lokalitu. Pravidelné sečení ploch 2x ročně je předpokladem udržení a obnovy lučních biotopů Černovírského slatiniště a k podpoře matizny bahenní i dalších ohrožených druhů organismů na lokalitě.

mezinárodní seminář k rozvinutí výměny zkušeností se zahraničními partnery

V rámci této aktivity byl v  uskutečněn v Horce na Moravě mezinárodní seminář k výměně zkušeností s ochranou matizny bahenní pro odbornou veřejnost z České republiky a expertů z okolních zemí. Seminář proběhl v březnu 2017 i s presentcí výzkumu rerodukce matizny bahenní na lokalitách v Polsku.

obnova a údržba informačních tabulí na Černovírském slatiništi a na Hrdibořických rybnících

V rámci informačního systému na Černovírském slatiništi byly obnoveny 4 informační panely podél inline stezky na Černovírském slatiništi. Jednotlivá zastavení seznamují návštěvníky území o historii i současnosti Černovírských slatin a jejich přírodovědných hodnotách. Na Hrdibořických rybnících jsou nainstalovány tři informační panely seznamující návštěvníky o ochraně území v NPP Hrdibořické rybníky a matizny bahenní.

presentace realizace projektu v rámci Ekojarmarku na Horním náměstí v Olomouci

V rámci presentace projektu na Ekojarmarku byly připraveny dva informační banery o realizaci záchranného programu matizny bahenní na střední Moravě. Presentace proběhla 1. května 2015 v rámci stánku Sagittarie na Horním náměstí v Olomouci. Banery jsou dále používány při různých akcích Sagittarie k presentaci záchranného programu a jeho cílů.

 

 

 

„Tento projekt je realizován za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

logo EHP logo mžp