Aktuální projekty

Realizace asanačního managementu ve VÚ Libavá

Realizace ZP pro matiznu bahenní Management biologicky hodnotných lokalit

Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o ZPZCHD pro druhy: šášina rezavá a š. načernalá, kohátka kalíškatá a starček oranžový

Realizace ZP pro matiznu bahenní

Management biologicky hodnotných lokalit II

Projekt je zaměřen na 4 druhy z okruhu 3, má tedy shromáždit podklady pro rozhodování o přípravě ZPZCHD pro druhy šášina rezavá (Schoenus ferrugineus), šášina načernalá (Schoenus nigricans), kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata) a starček oranžový (Tephroseris aurantiaca). S výjimkou druhu Tephroseris aurantiaca nebyla žádnému z řešených druhů dosud na území ČR věnována větší pozornost a nebyl detailněji studován. Více...

Projekt je postaven na obnově stabilních populací matizny bahenní na lokalitách NPP Hrdibořické rybníky a Černovírské slatiniště. Více...

Cílem projektu je zvýšení biodiverzity lokalit. Dosáhnout tohoto cíle chceme právě odstraněním náletů dřevin na zájmových lokalitách, pravidelným sečením, které má nahradit dřívější extenzivní údržbu pastvou a sečením drobnými zemědělci. Více...

 

Zachování a podpora biodiverzity ptačí oblasti a evropsky významné lokality ve Vojenském újezdu Libavá s důrazem na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin

Více informací je zde

 

Podpora biodiverzity chráněných lokalit střední Moravy

 

Více informací je zde