Kdo jsme

Skřípovský mokřadRosničkaPráce ve VVP LibaváKoniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Sagittaria je nevládní neziskový spolek. Zabývá se ochranou životního prostředí a působí na celém území ČR s primární koncentrací na region střední Moravy.

Posláním Sagittarie je aktivně vystupovat při ochraně přírody a krajiny. Sagittaria si klade za cíl široce informovat odbornou i laickou veřejnost o problematice ochrany přírody a životního prostředí, o přírodních hodnotách a o činnostech, které tyto hodnoty ohrožují.

Při své praktické a odborné činnosti zajišťuje Sagittaria mimo jiné podklady pro vyhlašování a hodnocení zvláště chráněných území a praktickou realizaci komplexní péče o chráněná území včetně lokalit soustavy NATURA 2000. Vytváří rovněž koncepci a realizuje praktickou péči o genofond volně žijících organizmů. Dále zpracovává podklady pro registraci významných krajinných prvků, pro vymezování a realizaci ÚSES, pro programy revitalizace říčních systémů a další krajinotvorné programy, provádí biologická hodnocení, inventarizační průzkumy atd.

V odůvodněných případech si Sagittaria coby akreditovaný pozemkový spolek pronajímá, či vykupuje pozemky s vysokou biologickou hodnotou, případně s vysokým potenciálem pro dosažení této vysoké biologické hodnoty. Významnou aktivitou je taktéž publikační, osvětová a ekovýchovná činnost (naučné stezky, informační panely,  publikace, letáky a brožury).

Spolek byl založen v roce 1991 pod názvem "Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Litovelské Pomoraví". Od roku 1996 nese název Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy a od roku 2017 nese název Sagittaria z.s.