Management biologicky hodnotných lokalit na střední Moravě II

Projek Management biologicky hodnotných lokalit na střední Moravě II je realizován v letech 2011 - 2015 s podporou Operačního programu životní prostředí.

 

Cíle peojektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšit stav vybraných biologicky cenných lokalit na střední Moravě. Cílenými zásahy bude zamezeno další degradaci biotopů a bude podpořena obnova hodnotných a různorodých stanovišť významných z hlediska ochrany přírody. Díky tomu projekt přispěje ke zvýšení početnosti vzácných druhů rostlin a živočichů a k zachování biodiverzity.

Konkrétně se jedná o:

1. Realizace managementu na 9 lokalitách střední Moravy

2. Podpora populací celé řady zvláště chráněných nebo vzácných druhů rostlin a živočichů.

3. Zlepšení stavu na 40,56 ha stanovišť, která patří k předmětům ochrany Evropsky významné lokality Lesy u Bezuchova, Morava - Chropyňský luh, Litovelské Pomoraví, Malý Kosíř a Hrdibořické rybníky.

 

Malý Kosíř - sad

V rámci navrhovaných opatření je prováděn obnovní zásah na ploše starého, neudržovaného sadu, který se nachází z větší části v ochranném pásmu přírodní rezervace Malý Kosíř. Cílem zásahu je obnova extenzivního vysokokmenného sadu s bohatým bylinným podrostem. Náletové dřeviny a výmladky jsou vyřezány či vykáceny, aby byl sad prosvětlen, ovocné stromy uvolněny a umožněn růst bylinného podrostu. Následně jsou sečeny výmladky zmlazujících dřevin a bylinná vegetace v porostu sadu.

Cigánské zmoly

Jedná se o náletem dřevin zarostlé zbytky teplomilných trávníků s výskytem chráněných, ohrožených či regionálně významných druhů rostlin a na ně vázaných živočichů (hmyzu). Část pozemků je porostlá nepůvodním invazním trnovníkem akátem. V rámci projektu probíhá obnovní zásah v místech, která jsou v důsledku absence péče nejvíce zarostlá křovinami a nepůvodním akátem. Cílem opatření je vytvoření mozaiky obnovených teplomilných trávníků, ostrůvků křovin a původních druhů stromů.

Louky u Tovačova

Lokalita se nachází při východním okraji města Tovačova. Jedná se o luční porosty na levém břehu Mlýnského náhonu, mezi Hradeckým rybníkem na severu a rybníkem Kolečko na jihu. Jde o poměrně významný, ucelený komplex vlhkých luk se společenstvy blízkými svazu Alopecurion pratensis. Z významnějších druhů živočichů se zde vyskytují například modrásek bahenní (Maculinea nausithous), vázaný na vlhké louky s krvavcem totenem, či ohniváček černočárný (Lycaena dispar); oba druhy jsou chráněny v rámci mezinárodní ochrany přírody v soustavě Natura 2000.

Cílem projektu na této lokalitě je obnova cenných lučních porostů, v rámci které je provedeno vyřezání náletových dřevin s následným vysekáváním výmladků a je prováděno potřebné sečení lučních porostů, aby byla odstraněna stará biomasa a umožněn rozvoj bohatších lučních společenstev.

Dolní Vinohrádky

Lokalita se nachází na svahu Drahanské vrchoviny sbíhající do Hornomoravského úvalu asi 1 km jihovýchodně od Domamyslic (část města Prostějova). Představuje ostrůvek teplomilné vegetace na sprašovém podkladu. Z rostlin se zde vyskytuje například hořec křížatý (Gentiana cruciata), hvězdnice chlumní (Aster amellus), ostřice Micheliova (Carex michelii), jeřáb břek (Sorbus torminalis) nebo růže galská (Rosa gallica), v minulosti se zde vyskytoval i lýkovec vonný (Daphne cneorum) a další. Z živočichů patří mezi významnější vyskytující se druhy například skokan štíhlý (Rana dalmatina), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ťuhýk obecný Lanius collurio), krutihlav obecný (Jynx torquilla) či plšík lískový (Muscardinus avellanarius).

Na lokalitě je nutné provádět obnovní sečení, které odstraní starou biomasu a umožní rozvoj bohatších lučních společenstev. Asanačním zásahem byly odstraněny náletové dřeviny k prosvětlení lokality, konkrétně starého extenzivního sadu zarůstajícího náletovými dřevinami (např. líska, svída).

Sad u Šišmy

Jedná se o rozsáhlejší, extenzivně využívaný sad nacházející se severozápadně od obce Šišma. Nachází se zde velký počet starých ovocných stromů (třešeň, slivoň švestka, jabloň), které jsou již zčásti odumírající, a na některých místech se ještě zachoval bohatý bylinný podrost. Celkově tak lokalita má lesostepní charakter s teplomilnými trávníky a roztroušenými starými stromy. V současné době však sad vzhledem k nedostatečné péči zčásti zarůstá náletovými dřevinami a výmladky ovocných stromů a také bylinný podrost je negativně ovlivněn jednak zástinem dřevinami a jednak rozmáháním se běžných, konkurenčně schopných druhů bylin.

Cílem zásahu je obnova extenzivního vysokokmenného sadu s bohatým bylinným podrostem. Na lokalitě je odstraněna většina náletových dřevin k uvolnění ovocných stromů a prosvětlení sadu. V sadu jsou odstraňovány výmladky dřevin a prováděno sečení podrostu k rozvoji cenných biotopů na lokalitě a populací vzácných druhů rostlin a živočichů.

Chropyně – jámy

Jedná se o nelesní pozemky v sousedství železniční trati Chropyně – Kojetín s vodními tůněmi, původně materiálovými jámami využívanými pro získání hmoty pro stavbu železničního náspu. Předmětná lokalita s četnými tůněmi je významným mokřadním refugiem, které je využíváno celou řadou druhů rostlin a živočichů, včetně některých ohrožených druhů (např. rozmnožování obojživelníků – kuňky obecné Bombina bombina nebo zelených skokanů rodu Pelophylax, výskyt kapradiníku bažinného Thelypteris palustris a rozpuk jízlivý Cicuta virosa ). Část tůní byla v minulosti postižena zarůstáním náletovými dřevinami, v důsledku čehož byly tůně výrazně zastíněny a rovněž se zde výrazně projevuje jejich zazemňování vlivem hromaděním velkého množství biomasy (listí, odumřelé kmeny a větve). Nicméně se stále jedná o přírodovědně hodnotnou část krajiny s výskytem některých vzácnějších druhů rostlin a živočichů, a proto by bylo vhodné zajistit obnovu této lokality spočívající v uvolnění (prosvětlení) zmiňovaných tůní prokácením dřevinných porostů zejména na jižních březích.

Hribořické rybníky

Lokalita se nachází v NPP Hrdibořické rybníky a jejím nejbližším okolí. Přírodní památku tvoří rozsáhlé slatinné louky se vzácnými druhy rostlin a živočichů, dva rybníky vzniklé těžbou slatiny pro lázeňské účely a přilehlé lesíky

Lokalita je výjimečná výskytem vzácné potočnice drobnolisté (Nasturtium microphyllum) a matizny bahenní (Ostericum palustre).  V rybnících vzplývají rdesty (Potamogeton), lakušníky (Batrachium), stolístky (Myriophyllum) a řečanka zubatá (Najas marina), na okrajích roste rákos (Phragmites) a orobinec (Typha). Rybníky obklopují lesíky s listnatými stromy (zejména topoly Populus, vrbami Salix, olšemi Alnus a jasany Fraxinus).

Na lokalitě jsou vyřezány a vykáceny nalezené stromy javorovce jasanolistého a trnovníku akátu. Zároveň probíhá chemická likvidace a následné sečení výmladků. Do vzniklých mezer jsou vysazeny původní druhy dřevin k obnově lesních porostů a mezí s dřevinami.

logo OPŽP