Management biologicky hodnotných lokalit na střední Moravě

Začátek realizace: jaro 2009Management ploch

Konec realizace: podzim 2011

Místo realizace: Olomoucký kraj

- Mokřadní louky v okolí Skřípova

- Blátka

- Na skále (Vranovice-Kelčice)

- Kašpárovec

- Droždín-sad

- Strejčkův lom

Odpovědná osoba: Michal Krátký

Popis projektu: Zájmové lokality, které jsou v rámci projektu řešeny byly v minulosti extenzivně udržovány pastvou nebo sečením drobnými zemědělci. Tento způsob hospodaření byl optimální pro řadu dnes vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, kteří v současné době díky absenci takovéhoto způsobu hospodaření z lokalit mizí. Snahou projektu je formou vhodného managementu zabránit ústupu těchto významných druhů a obnovit zbytky cenných biotopů v zemědělsky intenzivně využívané krajině Hané.

Cíle projektu:

  1. Provedení botanických a zoologických průzkumů
  2. Realizace vhodného managementu formou sečení travních porostů a prořezávkou dřevin
  3. Vyhodnocení a případná korekce provedených zásahů, sestavení managementových plánů
  4. Vydání informačního letáku a prezentace projektu na stránkách organizace www.sagittaria.cz

OPŽP