modrásek

Projekt "Podpora populace modráska černoskvrnného na území VÚ Libavá"

 

Cílem projektu bylo dosáhnout zlepšení stanovištních podmínek a zvýšení početnosti populací modráska černoskvrnného na 7 lokalitách území vojenského újezdu Libavá. Opatření spočívala v sečení travních porostů spojeném s odstraňováním sklizené biomasy a v likvidaci náletových dřevin. Tyto plochy byly v důsledku zarůstání trvajícího minimálně 20 let silně postiženy expanzí vysokostébelných druhů dominantních trav a náletu dřevin. Cílem bylo obnovit plochy s větší pokryvností trsů mateřídoušky a s nízkým nezapojeným bylinným porostem. Realizace navržených opatření přispěje i k podpoře celé řady vzácnějších druhů bezobratlých živočichů, kteří jsou vázáni na obdobné biotopy. Cílů bylo dosaženo prostřednictvím praktických opatření, která spočívala v rozšíření plochy a zlepšení kvality vhodných biotopů na lokalitách osídlených modráskem černoskvrnným. Modrásek černoskvrnný je dobrým deštníkovým druhem, jehož podporou lze dosáhnout zlepšení podmínek pro celou řadu vzácnějších druhů bezobratlých vázaných na obdobná stanoviště. Bylo zjištěno, že na lokalitách s tímto modráskem se vyskytuje větší druhové spektrum motýlů, včetně zvláště chráněných druhů a druhů uvedených v červeném seznamu bezobratlých ČR (Spitzer a kol., 2011).

modrásek černoskvrnný

Opatření pro zlepšení a obnovu biotopů vhodných pro modráska

černoskvrnného byla realizována na 7 lokalitách, které jsou tímto druhem aktuálně osídleny. Některé plochy bezprostředně navazují na místa stávajícího vý

Plánované zásahy na podporu modráska černoskvrnného

Op

skytu, ale díky postupujícímu zarůstání z nich tento druh vymizel nebo se zde vyskytuje jen nepravidelně. Jedná se vesměs o svahové louky v blízkosti zaniklých obcí, které byly v minulosti využívány jako pastviny. Realizované kroky byly rozděleny do tří po sobě jdoucích let. Takovéto rozfázování plánovaných zásahů zajistí jejich optimální účinek ve smyslu obnovy biotopu modráska  s dlouhodobým setrváním účinku. S ohledem na vývojový cyklus modráska je možné provádět sečení porostů jen v období do 10. 6. a po 10. 9., aby nedošlo k poškození larev na květech mateřídoušky.

 

1 – Pod Anenským vrchem

Rozloha: 3 ha

Lokalita leží asi 2,5 km východně od Města Libavá. Jedná se o luční enklávu (pastvinu) na nevýrazném kopci nad mělkým údolím. Na lokalitě již byla provedena opatření na zlepšení kvality biotopu modráska černoskvrnného.

Zdůvodnění zásahu: Zachovalý druhově bohatý krátkostébelný trávník svazu (Violion) s výskytem pcháče bělohlavého (Cirsium eriophorum). Významný biotop pro modráska černoskvrnného a řadu druhů hmyzu. Pro udržení a zlepšení stavu lokality je nezbytné provádět pravidelnou seč, která omezí výskyt expanzí třtiny křovištní a křovin.

anenský vrch

2 – Čepka

Rozloha: 2 ha

Lokalita leží asi 1 km západně od zaniklé obce Smilov. Jedná se o bývalé pastviny pod vrcholem kóty Čepka. Na lokalitě již byla provedena opatření na zlepšení kvality biotopu modráska černoskvrnného.

Zdůvodnění zásahu: Zachovalý druhově bohatý krátkostébelný trávník svazu (Violion). Významný biotop pro modráska černoskvrnného a řadu druhů hmyzu. Pro udržení a zlepšení stavu lokality je nezbytné provádět pravidelnou seč, která omezí výskyt expanzí třtiny křovištní a křovin.

3 – Mastník pod cestou

Rozloha: 0,5 ha

Lokalita se nachází pod lesní cestou na stráni nad zaniklou obcí Mastník. Jedná se o bývalou pastvinu na strmém jižně orientovaném svahu. Vyskytují se zde zachovalé krátkostébelné smilkové trávníky s vyšším zastoupení mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides). Výskyt modráska černoskvrnného zde byl potvrzen v roce 2012, plocha je součástí rozsáhlejší lokality s mozaikou krátkostébelných trávníků.

Zdůvodnění zásahu: Odstranění stařiny, sečení plochy a likvidace náletu dřevin jsou nezbytné pro zachování podmínek příznivých pro existenci populace modráska černoskvrnného i cenné vegetace druhově pestrých krátkostébelných trávníků.

4 – Tvrdý kopec

Rozloha: 0,5 ha

Lokalita se nachází asi v blízkosti malého kamenolomu asi 4 km jižně od Města Libavá. Jedná se o bývalou pastvinu na jižně orientovaném svahu, který je součástí větší luční enklávy ve vrcholové části kóty Tvrdý kopec. Vyskytují se zde zarůstající fragmenty krátkostébelných trávníků s vyšším zastoupení mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides). Výskyt modráska černoskvrnného zde byl potvrzen v roce 2012.

Zdůvodnění zásahu: Odstranění stařiny, sečení plochy a likvidace náletu dřevin jsou nezbytné pro zachování podmínek příznivých pro existenci populace modráska černoskvrnného. Význam lokality je umocněn skutečností, že plocha leží v blízkosti lokality Pod Špičákem, která hostí početnou populaci modráska černoskvrnného. Obě populace modráska mohou být propojeny občasnou migrací jedinců, která zajistí rekolonizaci a přežití druhu v případě náhodného zhoršení podmínek na jedné z lokalit.

5 – Pod Špičákem

Rozloha: 0,6 ha

Lokalita se nachází asi 4 km jižně od Města Libavá, jedná se o pozůstatek komplexu extenzivních pastvin na údolním svahu řeky Odry.

Zdůvodnění zásahu: Opatření jsou navržena na ploše, která bezprostředně navazuje na plochu, na níž již několik let probíhají opatření na zlepšení kvality biotopu modráska černoskvrnného. Lokalita hostí početnou populaci modráska a spolu s lokalitou Tvrdý kopec se jedná o jednu z nejperspektivnějších na území VÚ Libavá. Odstranění stařiny, sečení plochy a likvidace náletu dřevin na vymezené ploše rozšíří pokryvnost vhodných biotopů pro modráska černoskvrnného. Zásahy také podpoří cennější vegetaci krátkostébelných trávníků s výskytem ohroženého pcháče bělohlavého (Cirsium eriophorum).

6 – Nad Lichničkou

Rozloha: 0,8 ha

Lokalita se nachází v blízkosti zaniklé obce Velká Střelná na jižně orientovaném údolním svahu potoka Lichnička. V minulosti byla plocha narušována při výcviku vojsk, v současné době silně zarůstá třtinou křovištní a náletem dřevin.

Zdůvodnění zásahu: Lokalita hostí početnou populaci modráska černoskvrnného. Opatření jsou navržena na ploše, která bezprostředně navazuje na plochu, na níž již několik let probíhají opatření na zlepšení kvality biotopu modráska černoskvrnného. Odstranění stařiny, sečení plochy a likvidace náletu dřevin na vymezené ploše rozšíří pokryvnost vhodných biotopů pro modráska černoskvrnného. Zásahy také podpoří cennější vegetaci krátkostébelných trávníků s výskytem ohroženého pcháče bělohlavého (Cirsium eriophorum).

Lichnička

7 – U vodárny

Rozloha: 4,5 ha

Lokalita se nachází asi 350 m západně od vodárny u zaniklé obce Stará Voda. Jedná se o svahové louky na jihovýchodně orientovaném svahu. Krajinářsky hodnotná luční enkláva s druhově bohatými trávníky, rozdělená porosty rozptýlené zeleně. Na části lokality již byla provedena opatření na zlepšení kvality biotopu modráska černoskvrnného.

Zdůvodnění zásahu: Mozaika zachovalých druhově bohatých krátkostébelných trávníků a sušších ovsíkových luk. Lokalita je významná pro jednu z nejpočetnějších populací modráska černoskvrnného ve VÚ Libavá. Vyskytují se zde také další ohrožené druhy živočichů vázaných na otevřené biotopy (ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)). V důsledku dlouhodobé absence managementu louky silně zarůstají náletem dřevin a třtinou křovištní. Navržená opatření zajistí udržení a zlepšení stavu lokality a rozšíření biotopů vhodných pro modráska černoskvrnného.

Projekt byl realizován v letech 2013 - 2015 z fiananční podporou Operačního programu životní prostředí.