Na skále (Vranovice-Kelčice)

Lokalita se nachází jihozápadně od obce Vranovce-Kelčice, na pomezí Drahanské vrchoviny a Hornomoravského úvalu, v nadmořské výšce 240 – 270 m. Jedná se o dvě oddělené plošky na svazích otevřeného údolí Kelčického potoka. První tvoří menší vyvýšenina se starým lomem u silnice Vranovice – Vincencov, asi 400 m od okraje Vranovic. Druhá plocha se nachází asi o 500 m dále na západ v okolí dolní přehrádky na Kelčickém potoce. Celé území spadá do mírně teplé klimatické oblasti MT11 a z hlediska biogeografického náleží do prostějovského bioregionu 1.11.

Na skále (Vranovice-Kelčice) Na skále (Vranovice-Kelčice)

Jedná se o území se skalními výchozy a opuštěným sadem s původními ovocnými dřevinami a výskytem teplomilných trávníků s chráněnými a ohroženými druhy rostlin - ostřice nízké (Carex humilis), úložníku klasnatého (Pseudolysimachion spicatum), křivatce vstřícnolistého (Gagea transverzalis) a křivatce rolního (Gagea villosa), hvězdnice chlumní (Aster amellus). Mezi klíčové druhy lokality se pak řadí lněnka dollinerova (Thesium Dollinerii), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a mochna malokvětá (Potentila micrantha). Území bylo dlouho neudržováno, nedocházelo k pravidelnému kosení bylinného patra a lokalita postupně zarůstala. Dle regionálně-fytogeografického členění (Skalický 1988) patří území do přechodové zóny mezi fytogeografickými podokresy 71c – Drahanské podhůří (f. odvod Českomoravské mezofytikum) a 21a – Hanácká pahorkatina (f. obvod Panonské termofytikum).

Na skále (Vranovice-Kelčice) Na skále (Vranovice-Kelčice)
Na Skále (Vranovice-Kelčice) Na Skále (Vranovice-Kelčice)


Zobrazit místo Vranovice-Kelčice - Na skále na větší mapě