Náplň činnosti

Sagittaria pracuje na mnoha projektech spojených s managementem a údržbou přírodovědně významných lokalit a záchrannými programy. Zpracováváme plány péče, provádíme likvidaci invazních druhů rostlin a vypracováváme podklady pro hodnocení vlivu investičních projektů na životní prostředí.

Informační a poradenské centrum ochrany přírody

Ochrana přírody a krajiny je v dnešní době velice vyhledávaným tématem. Příroda stále více trpí pod útlakem bezohledných lidí, kteří se ženou jen za ziskem. Sagittaria poskytuje informace o problematice ochrany přírody a životního prostředí, o přírodních hodnotách a o činnostech, které tyto hodnoty ohrožují.

S dotazy se na nás můžete obracet na sagittaria@volny.cz

Péče o chráněná území a krajinu

Důležitou součástí naší práce je péče o chráněná území a krajinu. Práce spočívá s pravidelném sečení a uklízení těchto území a vyřezávání náletových dřevin, které je znehodnocují. Cílem je udržení, případně i rozšíření druhové rozmanitosti na jednotlivých lokalitách a podpora vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Pozemkový spolek Sagittaria

V odůvodněných případech si Sagittaria pronajímá, či vykupuje pozemky s vysokou biologickou hodnotou, případně s vysokým potenciálem pro dosažení této vysoké biologické hodnoty. Chce tak zabránit postupné degradaci těchto území a ztrátě přírodovědných hodnot. Polní pozemky jsou využívány pro kultivaci lučních druhů a ohrožených rostlin, které jsou součástí prováděných záchranných programů.

Podpora ohrožených druhů

Na zájmových lokalitách se Sagittaria snaží zachovat, případně rozšířit výskyt vzácných a ohrožených druhů. To zahrnuje provádění projektů a záchranných programů, které mají jejich výskyt příznivě ovlivnit. Sagittaria se tak snaží zachovat druhovou pestrost a uchovat tyto vzácné druhy také pro příští generace.

Likvidace invazních druhů

Práce spočívá v mapování výskytu nejvýznamnějších druhů těchto nepůvodních druhů rostlin a jejich následné likvidaci. V tomto úsilí nás podporují obce, v jejichž katastru se rostliny vyskytují. Cílem této práce je zamezení dalšího šíření a likvidace nejvýznamnějších druhů invazních rostlin. Více...

Biologická hodnocení a odborné posudky

Pro investory a orgány ochrany přírody poskytuje Sagittaria služby v oblasti hodnocení vlivů investičních projektů na životní prostředí, zpracování plánů péče pro zvláště chráněná území, vypracování inventarizačních průzkumů a na objednávku je schopna provést i realizaci specifických opatření ve zvláště chráněných územích včetně označení a instalace informačních panelů. Více...