Péče o lokality

Myšlenka pozemkových spolků, které jsou nejčastější formou ochrany přírody především ve Velké Británii, vychází z přesvědčení, že nejúčinnější formou ochrany přírody je moudrá a šetrná péče vlastníků půdy. S myšlenkou citlivé ochrany přírody pozemkové spolky kupují a pronajímají přírodně cenné plochy a spolupracují s vlastníky takovýchto cenných ploch při jejich šetrném obhospodařování formou rady, materiální či finanční pomoci. Cílem pozemkového spolku Sagittaria je ochrana významných přírodovědně cenných částí přírody střední Moravy a zajištění potřebné péče prostřednictvím spolupráce s vlastníky a nabývání vlastnických a jiných věcných práv k pozemkům na zájmových lokalitách. Dnešní pozemkové spolky navazují na tradici předválečných okrašlovacích spolků, které se staraly o uchování cenného přírodního a kulturního dědictví naší vlasti. Dnes v České republice existuje 54 akreditovaných pozemkových spolků na jejichž činnost dohlíží Rada Národního pozemkového spolku. Národní pozemkový spolek (NPS) jako jedna z funkcí Českého svazu ochránců přírody prostřednitvím Rady NPS koordinuje činnost jednotlivých pozemkových spolků, poskytuje právní zázemí, podporuje PS v programu "Místo pro přírodu" a každoročně prodlužuje a uděluje nové akreditace dle směrnic NPS.

ČSOP