Amerika (Olomouc – Holice)

Popis: Několik drobných, zatopených štěrkoven u jihovýchodního okraje Olomouce (Olomouc – Holice, okres Olomouc).

Katastrální území: Holice u Olomouce

Rozloha: Celkem asi 1,8 ha (přístupné štěrkovny)

GPS: 49°33'39.907"N, 17°17'39.737"E

Rybářský revír: soukromý

Přírodní stav lokality: Jedná se o tři navazující menší pískovny protáhlého tvaru, využívané pro chov ryb, a jednu novější střední pískovnu okrouhlého tvaru, využívanou v letním období pro rekreaci (koupání, slunění). Pískovny jsou součástí areálu rekreačního charakteru (restaurace, pískovny pro sportovní rybolov, koupání), který je intenzivně využíván a udržován (sečení trávníků včetně břehů pískoven).

Biotopy: Bývalá lokální štěrkopískovna, dnes v podstatě upravená na rekreační středisko přírodního charakteru. Dle Katalogu biotopů České republiky převládá biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

slavík obecný (Luscinia megarhynchos) LC O

na tahu, nehnízdící:

volavka popelavá (Ardea cinerea) NT

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

Význam zjištěných přírodních jevů: Pískovny mají pouze lokální význam jako mokřadní lokalita v urbánní a zemědělské krajině. Nelze zde očekávat početnější výskyt vzácnějších druhů; byl zde zjištěn výskyt slavíka obecného a nepočetný výskyt zelených skokanů. Údajně se zde přechodně vyskytoval bobr evropský (ústní informace, místní lidé).

Lokalita má ale svůj význam z krajinářského hlediska a z hlediska kvality životního prostředí pro obyvatele Olomouce.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Malá.