Charváty (Blatecká štěrkovna)

Popis: Menší pískovna v záhybu bývalého meandru řeky Moravy (dnes odříznuté rameno) asi 0,8 km severovýchodně od obce Charváty (okres Olomouc).

Katastrální území: Blatec

Rozloha: 1,1 ha

GPS: 49°31'27.149"N, 17°15'51.832"E

Rybářský revír: 471 056 Morava – Olomoucké štěrkovny 1A, 10. Blatecká

Přírodní stav lokality: Pískovna se nachází na vnitřní straně záhybu bývalého meandru Moravy, dnes odříznutého od toku. Kromě samotného meandru s břehovými dřevinnými porosty sousedí s pískovnou intenzivně obhospodařovaná louka. Širší okolí lokality tvoří pole. Pískovna je využívána pro rybolov a chov kachen.

Biotopy: Samotná pískovna je z velké části bez významnější vegetace, ale vyskytují se zde i vodní makrofytní rostliny. Na břehu bývalého říčního ramene se nachází úzký pás poměrně zachovalého lužního porostu. Louka sousedící s pískovnou je hnojena a nemá větší botanický význam.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

V2 – Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek

Zjištěné významné druhy rostlin:

bublinatka jižní (Utricularia australis) C4a

žebratka bahenní (Hottonia palustris) C3, O

zevar vzpřímený (Sparganium erectum)

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus complex) NT-VU

Ptáci

lejsek šedý (Muscicapa striata) LC O

žluva hajní (Oriolus oriolus) LC SO

na tahu, nehnízdící:

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita je zajímavá z krajinářského i biologického hlediska. Ačkoliv zde zatím nebyl zjištěn větší počet vzácných druhů, má toto území v rámci zemědělské krajiny velký lokální význam jako lokalita s výskytem přírodních mokřadních a lesních biotopů.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Spíše menší. Lokalita je vhodná k pozorování některých rostlin a živočichů mokřadů a lužních lesů. Byl zde zjištěn výskyt, některých vzácnějších druhů rostlin, obojživelníků a ptáků.

Nynější rekreační využívání lokality (turistika, rybaření, koupání apod.): Lokalita je využívána ke sportovnímu rybolovu.

Možnosti využití a prezentace lokality veřejnosti: Ačkoliv na lokalitě nebylo zjištěno větší množství vzácnějších druhů, je zajímavá biotopově i krajinářsky, nachází se blízko několika obcí a nedaleko cyklistických stezek Blatec – Grygov a Blatec – Drahlov. Proto je vhodná i pro prezentaci veřejnosti. Je zde možné např. označit odbočku k pískovně z cyklistické stezky a umístit zde informační panel o řece Moravě a jejím dřívějším stavu a o pískovnách zřizovaných v jejím okolí. Také je možné ji využít např. pro exkurze žáků ze škol z okolních obcí (Charváty, Kožušany-Tážaly, Grygov).

Možné negativní vlivy turistiky a možnosti jejich minimalizace: Vzhledem k odlehlosti lokality a jejímu menšímu významu nepředpokládáme, že by byla intenzivněji navštěvována turisty. Větší význam tak má spíše dlouhodobá přítomnost rybářů na lokalitě.

Možnosti zlepšení stavu lokality: Lokalita má velký biologický potenciál. Významu lokality by napomohla další diverzifikace břehů pískovny, omezení hnojení sousedící louky a případně i nejbližších partií sousedících polí a vyloučení chovu kachen.