Chomoutovské jezero

Popis: Zatopená bývalá štěrkovna severně od obce Chomoutov v okrese Olomouc

Katastrální území: Chomoutov

Rozloha: 88 ha

GPS: 49°39'12.987"N, 17°14'17.91"E

Rybářský revír: 471 030 Chomoutov 1 A

Přírodní stav lokality: Bývalá štěrkovna, rozdělená hrázkou na Velké a Malé jezero, s porosty dřevin na březích (zčásti nepůvodní borovice). V přilehlé ploše jihovýchodně od Velkého jezera byl uměle vybudován mokřad s několika mělkými tůněmi.

Biotopy: Bývalá štěrkovna, dnes v již pokročilejším stádiu sukcese břehových porostů. V návaznosti na hlavní vodní plochy byla cca před deseti lety provedena revitalizace formou vytvoření tůní a mokřadů.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

V1 – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod

V2 – Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod

V5 – Vegetace parožnatek

M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod

fragmentárně: L2.4 – Měkké luhy nížinných řek

Zjištěné významné druhy rostlin:

řepík vonný (Agrimonia procera Wallr.) C3,O

lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum) C4a

ostřice banátská (Carex buekii) C4a

ostřice křivoklasá (Carex curvata) C3,O

ostřice oddálená (Carex distans) C2,SO

ostřice Otrubova (Carex otrubae) C4a

ostřice nedošáchor (Carex pseudocypperus) C4a

šáchor hnědý (Cyperus fuscus) C3 O

svízel severní (Galium boreale) C4a

okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca) C4a

blatěnka vodní (Limosella aquatica) C3,O

sléz velkokvětý (Malva alcea) C4a

myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus) C3,O

pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa) C4a

stulík žlutý (Nuphar lutea) – regionálně významný druh

parožnatka (Chara sp.) – regionálně významný taxon

bublinatka jižní (Utricularia australis) C4a

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

šídlo pestré (Aeshna mixta)

batolec červený (Apatura ilia) O

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

skokan hnědý (Rana temporaria) LC

skokan štíhlý (Rana dalmatina) NT

rosnička zelená (Hyla arborea) NT

Ptáci

potápka roháč (Podiceps cristatus) VU, O

kopřivka obecná (Anas strepera) VU, O

moták pochop (Circus aeruginosus) VU, O

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU – několik tisíc hnízdících ptáků

racek černohlavý (Larus melanocephalus) EN, SO – několik hnízdících párů

labuť velká (Cygnus olor) VU

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) LC, O

rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)

žluva hajní (Oriolus oriolus) LC, SO

lejsek šedý (Muscicapa striata) LC, O

ťuhýk obecný (Lanius collurio) NT, O

na tahu, nehnízdící:

kormorán velký (Phalacrocorax carbo) VU, O

kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)

volavka bílá (Ardea alba) SO

čáp bílý (Ciconia ciconia) NT, O

čírka obecná (Anas crecca) CR, O

ostralka štíhlá (Anas acuta) RE, KO

čírka modrá (Anas querquedula) CR, SO

lžičák pestrý (Anas clypeata) CR, SO

hvízdák euroasijský (Anas penelope) VU

hohol severní (Bucephala clangula) EN, SO

orel mořský (Haliaetus albicilla) CR, KO

orlovec říční (Pandion haliaetus) KO

racek bělohlavý (Larus cachinnans) VU

racek středomořský (Larus michahellis)

rybák obecný (Sterna hirundo) EN, SO

rybák černý (Chlidonias niger) CR, KO

ledňáček říční (Alcedo atthis) VU, SO

sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) EN, SO

lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) NT

lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) NT

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita má velký význam i z nadregionálního hlediska, a to především kvůli početné hnízdní kolonii několika tisíc párů racka chechtavého a minimálně několika párů racka černohlavého.

Území je mimořádné díky vytvořeným rozmanitým vodním a mokřadním biotopům a výskytu četných druhů rostlin a živočichů, zejména ptáků. Vyskytuje se zde také bobr evropský, jehož pobytové stopy je možné nalézt všude kolem jezera. Především v nových mokřadech a zčásti i na štěrkopískovně se vyskytuje také početnější populace obojživelníků (zelení skokani, skokan hnědý, rosnička zelená ad.).

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Velká. Lokalita je vhodná především pro pozorování ptáků, ale i obojživelníků či mokřadních rostlin