Císařov

Popis: Menší bývalá pískovna pravidelného obdélníkového tvaru, zatopená vodou. Nachází se na severním okraji obce Císařov v okrese Přerov.

Katastrální území: Císařov

Rozloha: přibližně 0,3 ha

GPS: 49°28'16.559"N, 17°20'57.861"E

Rybářský revír: -

Přírodní stav lokality: Pískovna je pravidelného obdélníkového tvaru, bez významnějších litorálních porostů. Nachází se na okraji obce, mezi zahradami, místní silnicí a polem. Zejména v severní části pískovny jsou na březích listnaté dřeviny.

Biotopy: Jde o menší návesní rybník, původně drobná štěrkopískovna. Na březích s pravidelně sečenými travinobylinnými porosty.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky převládá biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace.

Zjištěné významné druhy rostlin:

plavín štítnatý (Nymphoides peltata) C1, KO - zřejmě vysazený

leknín bílý (Nymphaea alba) C1, SO - vysazený

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

motýlice lesklá (Calopteryx splendens)

batolec duhový (Apatura iris)   O

Obojživelníci, plazi

kuňka obecná (Bombina bombina) EN

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokálně významná vodní lokalita s výskytem malé populace obojživelníků a některých vodních rostlin, zčásti však uměle vysazených.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Menší. Vzhledem k malé velikosti a malé různorodosti pískovny zde nelze očekávat početnější výskyt vzácných přírodních jevů. Lokálně je významná malá populace kuňky obecné, případně i vodních rostlin (výskyt leknínu a plavínu je zde však zřejmě druhotný, tyto rostliny zde byly zřejmě vysazeny).