Drobné pískovny u Tážal (Kaluhy, Močidlo)

Popis: 2 malé bývalé pískovny jihovýchodně od Tážal (obce Kožušany-Tážaly) v okrese Olomouc.

Katastrální území: Blatec, Tážaly

Rozloha: 0,4 ha, 0,2 ha

GPS: 49°31'39.119"N, 17°15'42.534"E; 49°32'3.297"N, 17°15'28.324"E

Rybářský revír: 471 056 Morava – Olomoucké štěrkovny 1A, 16. Kaluhy, obecní

Přírodní stav lokality: Jedná se o dvě malé, bývalé pískovny zatopené vodou. Nejsou zde vyvinuty významnější přírodní biotopy, jen úzký pás břehové zeleně. Okolí tvoří intenzivně obdělávaná pole.

Biotopy: Bývalé lokální štěrkopískovny, dnes intenzivně využívané k rybolovu.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky převládá na lokalitě biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Význam zjištěných přírodních jevů: Malý. Lokalita má pouze lokální význam coby „ostrov“ přírodě blízké zeleně mezi intenzivně obdělávanými poli. Z hlediska cennosti vegetace se jedná o lokalitu „běžnou“ s dominancí běžných či ruderálních druhů s příměsí invazních a nepůvodních druhů rostlin.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Malá. Kromě malé populace zelených skokanů zde nebyl zjištěn výskyt významnějších druhů rostlin či živočichů.