Drobné štěrkovny při silnici Olomouc Holice – Nové Sady

Popis: Tři sousedící, menší, zatopené štěrkovny u jižního okraje Olomouce u silnice Holice – Nové Sady.

Katastrální území: Holice u Olomouce

Rozloha: Celkem asi 1,7 ha.

GPS: 49°33'51.158"N, 17°16'36.782"E

Rybářský revír: 471 056 Morava - Olomoucké štěrkovny 1A, 2.,3., 4. Holice

Přírodní stav lokality: Štěrkovny jsou protáhlého tvaru a těsně spolu sousedí. Litorální porosty zde nejdou příliš vyvinuté, na březích je vytvořen pás dřevin, zejména vysokých stromů, z velké části nepůvodních (hybridní topoly). Pískovny leží v trojúhelníku tvořeném sousedícími silnicemi (Holice – Nové Sady a menší silnice na Nový Dvůr). Při jižním a jihovýchodním okraji protéká upravený Hamerský náhon. Kromě silnic tvoří okolí pískoven především polní pozemky. Západní pískovna je využívána k chovu kachny divoké.

Biotopy: Bývalá lokální štěrkopískovna, dnes v již pokročilejším stádiu sukcese břehových porostů. Rybářsky a myslivecky intenzivně využívaná lokalita (rybolov, chov kachen).Vyskytují se zde poměrně pěkné dřevinné břehové porosty, vodní hladina je však většinou silně zastíněná.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

L2 – Lužní lesy (fragmentárně, přechod mezi L2.4 - Měkké luhy nížinných řek a L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy)

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

rosnička zelená (Hyla arborea) NT

Ptáci

žluna zelená (Picus viridis) LC

drozd kvíčala (Turdus pilaris) (desítky hnízdících ptáků)

na tahu, nehnízdící:

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

ledňáček říční (Alcedo atthis) VU SO

Savci

bobr evropský (Castor fiber) VU, SO – pobytové stopy, zřejmě přechodný výskyt

Význam zjištěných přírodních jevů: Pískovny mají lokální význam jako mokřadní lokalita v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině. Z méně častých druhů zde byl zjištěn výskyt pouze malé populace zelených skokanů a zřejmě ojedinělý či nepočetný výskyt rosničky zelené; dále zde byl zjištěn přechodný výskyt ledňáčka říčního a bobra evropského. Na starých stromech (zejména topoly) zde početněji hnízdí drozd kvíčala.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Spíše menší.