Hlušovice

Popis: Zatopená bývalá pískovna západně od obce Hlušovice v okrese Olomouc

Katastrální území: Hlušovice

Rozloha: 3,1 ha

GPS: 49°38'11.791"N, 17°16'0.515"E

Rybářský revír: 471 056 Morava – Olomoucké štěrkovny 1 A, 55. Hlušovice

Přírodní stav lokality: Zatopená bývalá pískovna střední velikosti. Ze západní a severní strany je obklopena listnatými lesíky, jižní a východní strana je zčásti osluněná. Jsou zde vyvinuty porosty vodních rostlin včetně vzácné prustky.

Biotopy: Bývalá štěrkovna, dnes v již pokročilejším stádiu sukcese břehových porostů. Dle Katalogu biotopů České republiky převládá biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace. Významný je výskyt biotopu M1.3 – Eutrofní vegetace bahnitých substrátů s ohroženou prustkou obecnou.

Zjištěné významné druhy rostlin:

prustka obecná (Hippuris vulgaris) C1, KO

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

šidélko rudoočko (Erythromma najas)

šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum)

šídlo královské (Anax imperator)

vážka červená (Crocothemis erythraea)

Ptáci

žluva hajní (Oriolus oriolus) LC, SO

na tahu, nehnízdící:

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

Význam zjištěných přírodních jevů: Z botanického hlediska má lokalita nadregionální význam díky výskytu prustky. Z dalších zajímavostí je možné uvést např. četný výskyt vážek.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Střední. Významný je výskyt vzácné vodní rostliny prustky obecné.