Hráza (Hrubý rybník u Kroměříže)

Popis: Bývalá, zatopená štěrkovna v jihovýchodní části Kroměříže (okres Kroměříž).

Katastrální území: Kroměříž

Rozloha: 12 ha

GPS: 49°17'37.438"N, 17°23'46.338"E

Rybářský revír: 461 102 Morava 13 A, 2. štěrkoviště Hráza

Přírodní stav lokality: Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji města Kroměříže. Jde o středně velkou vodní plochu vzniklou zatopením bývalé štěrkovny. Na březích proběhly v minulosti revitalizační práce, které obohatili okolí pískovny o nové biotopy (např. výsadby listnantých dřevinných porostů, vybudování několika menších tůněk či snaha o tvorbu litorálních zón) a napomohly vytvoření alespoň úzkého pásu území s parkovitým charakterem na březích štěrkovny.

Biotopy: Bývalá štěrkopískovna v intravilánu Kroměříže využívaná a upravená k rekreaci.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

L2 – Lužní lesy

Zjištěné významné druhy rostlin:

jilm drsný (Ulmus glabra) C4a

jilm vaz (Ulmus laevis) C4a

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

na tahu, nehnízdící:

volavka popelavá (Ardea cinerea) NT

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

ledňáček říční (Alcedo atthis) VU SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita představuje v rámci urbánního území Kroměříže a jejího nejbližšího okolí významné mokřadní území, celkově však má stále spíše jen lokální význam. V minulosti zde proběhla zajímavě provedená revitalizace (výsadba zeleně včetně listnatých lesíků s kvalitní druhovou skladbou či vysazení některých vodních rostlin, tvorba tůní).

Nebyl zde však zjištěn výskyt významnějších populací vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Spíše menší. Jde ale o příjemné místo pro odpočinek místních obyvatel.