Jezírka (bývalé drobné štěrkovny v Černovírském lese u Olomouce)

Popis: Zatopené drobné štěrkovny v Černovírském lese u trati Olomouc – Zábřeh, poblíž Olomouce – Černovíra (okres Olomouc).

Katastrální území: Černovír

Rozloha: přibližně 1,1 ha

GPS: 49°37'7.582"N, 17°16'2.47"E

Rybářský revír: -

Přírodní stav lokality: Pískovny zčásti zarůstají vodní vegetací a jsou obklopené listnatým lesem lužního rázu. Kromě sousedství železniční trati je okolí přírodního charakteru.

Biotopy: Bývalé drobné štěrkopískovny, dnes v již pokročilejším stádiu sukcese břehových porostů. Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

V1 – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod

V2 – Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod

M1.3 – Eutrofní vegetace bahnitých substrátů

L2.3 – Tvrdé luhy nížinných řek

Zjištěné významné druhy rostlin:

bulbinatka jižní (Utricularia australis) C4a

halucha vodní (Oenanthe aquatica) – lokálně významný druh

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

motýlice obecná (Calopteryx virgo)

šídlatka brvnatá (Lestes barbarus) VU

šídlatka tmavá (Lestes dryas) VU

šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula)

šidélko rudoočko (Erythromma najas)

šídlo velké (Aeshna grandis)

šídlo královské (Anax imperator)

lesklice zelenavá (Somatochlora metallica)

vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata)

batolec červený (Apatura ilia)  O

Obojživelníci, plazi

kuňka obecná (Bombina bombina) EN

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) NT

strakapoud malý (Dendrocopos minor) VU

žluva hajní (Oriolus oriolus) LC, SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Na lokalitě se rozmnožuje významná populace obojživelníků. Vyskytuje se tu i několik méně častých druhů vodních a lesních ptáků a celá řada vážek. Z vodních rostlin zde roste např. bublinatka jižní či halucha vodní. Lokalita je tak přes menší velikost významným refugiem pro vodní organismy a má regionální význam.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Střední. Lokalita je poměrně malá a možnost pozorování je tak přes její bohatost omezená.