Materiálové jámy podél trati Kojetín - Chropyně

Popis: Materiálové jámy podél železniční trati Chropyně – Kojetín (pomezí okresů Přerov a Kroměříž).

Katastrální území: Kojetín, Chropyně

Rozloha: do 1,5 ha

GPS: 49°21'23.845"N, 17°20'32.473"E

Rybářský revír: -

Přírodní stav lokality: Úzké dlouhé tůně podél trati, vzniklé jako materiálové jámy (těžba materiálu pro stavbu tělesa železnice). Tůně jsou již bohaté na živiny a zarůstají vegetací. Část tůní byla prosvětlena odkácením dřevin.

Biotopy: Úzké, mělké tůně, zčásti zarůstající bujnou vegetací a zazemňující se. Směrem od železnice přechází na některých místech přes vrbiny či olšiny do kvalitního lužního lesa.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

V2 – Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod

K1 – Mokřadní vrbiny

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy

L2.3 – Tvrdé luhy nížinných řek

Zjištěné významné druhy rostlin:

rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) C2

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

kuňka obecná (Bombina bombina) EN

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

slavík obecný (Luscinia megarhynchos) LC O

- okolní lužní les:

káně lesní (Buteo buteo)

strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) VU O

lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) NT

žluva hajní (Oriolus oriolus) LC SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Tůně vzniklé v bývalých materiálových jámách představují významné refugium pro rozmnožování obojživelníků (zejména kuňky obecné). Přilehlé porosty dřevin a zejména sousedící lužní les pak hostí celou řadu ptáků, včetně méně častých druhů (slavík, lejsek bělokrký, strakapoud prostřední, žluva hajní). Zejména kvůli hojnému výskytu obojživelníků a výskytu celé řady dalších organismů v tůních či přilehlých biotopech včetně zachovalého lužního lesa má lokalita regionální význam.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Střední. Kromě samotných tůní s výskytem kuněk a některých vzácnějších rostlin je velice zajímavý okolní lužní les. Především v jarním období je zde možné pozorovat např. celou řadu kvetoucích rostlin či četné ptačí druhy (lejsci, strakapoudi, slavík, žluva ad.).