Materiálové jámy podél železniční trati u Červenky

Popis: Bývalé materiálové jámy podél trati Červenka – Mohelnice SZ od Červenky.

Katastrální území: Červenka

Rozloha: přibližně 2,5 ha

GPS: 49°43'57.438"N, 17°4'12.866"E

Rybářský revír: -

Přírodní stav lokality: Tůně jsou podlouhlého tvaru podél železniční trati. Na březích rostou listnaté stromy, které jsou podél železničního tělesa občas vyřezávány. Negativní vliv na kvalitu a množství vody má ponechávání některých vyřezaných větví či mladých stromů v tůních. Některé menší tůně také výrazně zarůstají.

Biotopy: Materiálové jámy okolo železničního koridoru. Pravděpodobně na přelomu roku 2009/2010 proběhla okolo trati výrazná prořezávka dřevin, čímž došlo k oslunění tůní. Bohužel v tůních zůstalo po odkácení velké množství dřevní biomasy – klestu.

Dle Katalogu biotopů České republiky převládá biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace.

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin. Vegetaci charakterizují druhy: okřehek menší (Lemna minor), rákos obecný (Phalaris arundinacea), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), vrbina penízková (Lysimachia numularia), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), kosatec žlutý (Iris pseudacorus).

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

kuňka obecná (Bombina bombina) EN

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

užovka obojková (Natrix natrix) LC

(užovka hladká (Coronella austriaca) VU – na železničním náspu)

Ptáci

kachna divoká (Anas platyrhynchos)

konipas horský (Motacilla cinerea)

Význam zjištěných přírodních jevů:

Tůně mají velký lokální význam pro výskyt a rozmnožování obojživelníků, zejména kuněk obecných, a pro některé další vodní organismy. Je však nutné o ně příležitostně pečovat – zastínění, zarůstání či zaplnění dřevinnou hmotou je výrazně degraduje.

Z botanického hlediska nemají tůně v současné době větší význam. V případě zachování péče (udržování tůní osvětlených, bez ponechání klestu ve vodě) lze očekávat jejich pozitivní botanický vývoj.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Malá. Je možné zde pozorovat některé vodní rostliny a živočichy, např. obojživelníky.