Medkovy rybníky

Popis: Dvě menší, bývalé, zatopené pískovny v severovýchodní části Kroměříže (okres Kroměříž).

Katastrální území: Kroměříž

Rozloha: 2,8 ha

GPS: 49°17'43.768"N, 17°24'43.196"E

Rybářský revír: 461 102 Morava 13 A, 7. Medkovy rybníky

Přírodní stav lokality: Lokalita se nachází v okrajové části města, samotné břehy dvou menších pískoven však mají relativně přírodní charakter. Porosty na březích jsou tvořeny z největší části starými vrbami a hybridními topoly. Ve východní části východní pískovny je vyvinut úzký pás rákosin.

Biotopy: Bývalé štěrkopískovny v intravilánu Kroměříže s minimálně vyvinutou litorální vegetací, v létě hojně využívané k rybaření.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek (náznak, nereprezentativní)

Zjištěné významné druhy rostlin:

jilm vaz (Ulmus laevis) C4a

Zjištěné významné druhy živočichů:

Ptáci

strakapoud malý (Dendrocopos minor) VU

slavík obecný (Luscinia megarhynchos) LC O

na tahu, nehnízdící:

čáp bílý (Ciconia ciconia) NT O

rybák obecný (Sterna hirundo) EN SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Vzhledem k charakteru daného území nelze na lokalitě očekávat významnější výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů, lokalita má však svůj lokální význam jako cenná mokřadní lokalita v rámci města Kroměříže - jedná se o významný přírodní prvek v urbánně silně ovlivněné krajině.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Spíše menší. Lokalita je menší a na okraji města, takže nelze očekávat větší množství významných přírodních jevů. Je zde možné pozorovat některé druhy ptáků.