Pískovny mezi Olomoucí a Chomoutovem

Popis: Zatopené drobné štěrkovny v katastru Černovír (Olomouc – Černovír, okres Olomouc).

Katastrální území: Černovír

Rozloha: celkem asi 7,5 ha

GPS: 49°37'26.553"N, 17°15'2.283"E

Rybářský revír: 471 056 Morava – Olomoucké štěrkovny 1 A

Přírodní stav lokality: Soubor několika skupin menších zatopených pískoven, většinou s úzkým pásem doprovodné zeleně na březích, obklopené intenzivně využívanými zemědělskými pozemky - poli a zahrádkami.

Biotopy:

Bývalé drobné štěrkovny, dnes zatopené vodou a již v pokročilejším stádiu sukcese břehových porostů.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

V1 – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod

V2 – Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod

maloplošně M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod

Zjištěné významné druhy rostlin:

stulík žlutý (Nuphar lutea) – regionálně významný druh

bublinatka jižní (Utricularia australis) C4a

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

šidélko rudoočko (Erythromma najas)

šídlo velké (Aeshna grandis)

šídlo královské (Anax imperator)

vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata)

vážka červená (Crocothemis erythraea)

batolec červený (Apatura ilia)             O

Obojživelníci, plazi

kuňka obecná (Bombina bombina) EN

blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) NT

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

žluna zelená (Picus viridis) LC

strakapoud malý (Dendrocopos minor) VU

slavík obecný (Luscinia megarhynchos) LC O

rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)

žluva hajní (Oriolus oriolus) LC SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Ačkoliv vyvinutá břehová vegetace není nijak zvláště cenná a širší okolí tvoří většinou pole či zahrádky, v rámci intenzivně zemědělsky využívané krajiny představují pískovny lokálně významné přírodní prvky s výskytem některých významných druhů rostlin a živočichů.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Střední. Lokality jsou menší velikosti, ale je zde možné vidět některé zajímavé druhy rostlin a živočichů, např. stulík žlutý a bublinatku jižní, četné druhy vážek či některé obojživelníky a ptáky.