Nemilanská a Onderkova pískovna

Popis: Dvě bývalé zatopené pískovny u řeky Moravy mezi obcemi Nemilany a Kožušany-Tážaly v okrese Olomouc.

Katastrální území: Nemilany

Rozloha: 1,6 a 3,0 ha

GPS: 49°32'34.881"N, 17°15'32.866"E

Rybářský revír: 471 056 Morava – Olomoucké štěrkovny 1 A, 14. Nemilanská a 15. Onderkova

Přírodní stav lokality: Pískovny se nachází v těsné blízkosti řeky Moravy, která zde vytváří velký meandr a má téměř přírodní charakter. Mezi řekou a pískovnami jsou vyvinuty dřevinné porosty, zčásti tvořené nálety, i s výskytem nepůvodních dřevin (javor jasanolistý). Břehy Onderkovy pískovny jsou silněji zarostlé dřevinami, místy vytvářejícími i širší pás dřevinných porostů.

Biotopy: Samotné pískovny nemají příliš bohatý litorální porost. Na březích a mezi nimi a řekou Moravou jsou pak místy vyvinuty fragmenty lužního lesa.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod

L2.3 – Tvrdé luhy nížinných řek (fragmenty, nereprezentativní)

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek

Zjištěné významné druhy rostlin:

šťovík koňský (Rumex hydrolapatum) – lokálně významný druh

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

motýlice obecná (Calopteryx virgo)

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

slavík obecný (Luscinia megarhynchos) LC O

na tahu, nehnízdící:

volavka popelavá (Ardea cinerea) NT

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

Význam zjištěných přírodních jevů: Pískovny se svým okolím mají v zemědělsky a urbánně intenzivně využívané krajině velký lokální význam jako cenná mokřadní lokalita, která hostí celou řadu rostlinných a živočišných druhů. Významnější je např. výskyt populace zelených skokanů.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Lokalita je vhodná k pozorování běžnějších druhů vodních a mokřadních rostlin a živočichů, některé druhy patří i mezi ohrožené (obojživelníci, někteří ptáci).