Olomouc – Nový Svět (u trati Ol. hl. n. - Ol. Nový Svět)

Popis: Zatopená bývalá štěrkovna v jižní části Olomouce u trati Olomouc, hlavní nádraží – Olomouc, Nové Sady.

Katastrální území: Hodolany

Rozloha: 0,8 ha

GPS: 49°34'27.066"N, 17°15'54.231"E

Rybářský revír:

Přírodní stav lokality: Zatopená pískovna protáhlého tvaru, obklopená břehovými porosty dřevin. Pískovna se nachází v zanedbanějším území u železniční trati a poblíž řeky Moravy. Širší okolí tvoří zástavba, zahrádky a polní pozemky.

Biotopy: Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek (náznak biotopu, nereprezentativní)

Zjištěné významné druhy rostlin: Nebyly zde zjištěny žádné významnější druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů: Nebyly zde zjištěny žádné významnější druhy živočichů.

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita má pouze lokální význam jako místo s výskytem mokřadních biotopů. Nebyly zde zjištěny žádné významnější druhy rostlin a živočichů.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Malá.