Pískovna Hulín

Popis: Velké jezero mezi Hulínem a Kroměříží (okres Kroměříž) vzniklé těžbou štěrkopísků, která nadále pokračuje.

Katastrální území: Hulín

Rozloha: 93,5 ha

GPS: 49°17'57.277"N, 17°24'16.618"E

Rybářský revír: 461 102 Morava 13 A, 5. štěrkoviště

Přírodní stav lokality: Poměrně nově vzniklé velké jezero vzniklé těžbou štěrkopísků, která zde stále probíhá. Vzhledem k malému stáří jezera a malé diverzifikaci břehů se zde zatím nevytvořily významnější přírodní biotopy. Na jižní straně pískovna sousedí s komplexem listnatého lesa lužního charakteru.

Biotopy: Dosud aktivní, mladá štěrkopískovna s nezapojeným porostem na březích.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky na lokalitě převládá biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Ptáci

potápka roháč (Podiceps cristatus) VU, O

koroptev polní (Perdix perdix) NT, O

čejka chocholatá (Vanellus vanellus) VU

kulík říční (Charadrius dubius) VU

moudivláček lužní (Remiz pendulinus) NT, O

na tahu, nehnízdící:

potáplice malá (Gavia stellata)

potáplice severní (Gavia arctica)

potápka černokrká (Podiceps nigricollis) EN, O

volavka bílá (Ardea alba) SO

volavka popelavá (Ardea cinerea) NT

hvízdák euroasijský (Anas penelope) VU

čírka obecná (Anas crecca) CR, O

ostralka štíhlá (Anas acuta) RE, KO

čírka modrá (Anas querquedula) CR, SO

hohol severní (Bucephala clangula) EN, SO

morčák malý (Mergellus albellus)

morčák velký (Mergus merganser) CR, KO

orel mořský (Haliaetus albicilla) CR, KO

orlovec říční (Pandion haliaetus) KO

vodouš kropenatý (Tringa ochropus) EN, SO

bekasina otavní (Gallinago gallinago) EN, SO

slučka malá (Lymnocryptes minimus)

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

racek bouřní (Larus canus) VU

racek stříbřitý (Larus argentatus)

racek bělohlavý (Larus cachinnans) VU

racek středomořský (Larus michahellis)

rybák obecný (Sterna hirundo) EN, SO

konipas luční (Motacilla flava) VU, SO

cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Savci

bobr evropský (Castor fiber) VU, SO

Význam zjištěných přírodních jevů:

Lokalita nemá příliš velký význam z hlediska výskytu rostlin a živočichů. Z botanického hlediska se jedná zatím o mladou lokalitu bez vyvinuté vegetace. Příležitostně se zde mohou objevovat vzácnější druhy ptáků v době tahu. Na nezarostlých vlhkých místech v okolí hnízdí v malém počtu čejky chocholaté a pravděpodobně i kulík říční. Kulík však upřednostňuje málo zarostlá písčitá místa, která budou s pokračující sukcesí na březích pískovny zanikat. Do budoucna však lze na lokalitě při realizaci vhodných revitalizačních zásahů vytvořit přírodovědně cenné biotopy.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Spíše menší až střední. Atraktivnější se pískovna stává v době tahu a zimování ptáků, kdy je zde možné občas vidět některé vzácné druhy vodních ptáků (severské kachny, racci apod.).