Pískovna Mohelnice (Moravičanské a Mohelnické jezero)

Pískovna mohelnice

Popis: Štěrkopískovna poblíž Mohelnice. Skládá se ze dvou jezer (severní Mohelnické a jižní Moravičanské) spojených úzkým průlivem. Na Mohelnickém jezeře nadále pokračuje těžba štěrkopísku.

Katastrální území: Moravičany, Mohelnice

Rozloha: 94,5 ha

GPS: 49°46'35.729"N, 16°57'34.461"E

Rybářský revír: 471 053 Morava 20 A

Přírodní stav lokality: Na lokalitě se vytvořila mozaika různých stanovišť, z nichž mnohá jsou zajímavá z hlediska výskytu vodních a mokřadních druhů rostlin a živočichů – velká vodní plocha pískovny, menší tůně a rybník, místy i litorální porosty, štěrkové náplavy, písčité kolmé břehy, menší lesní porosty, vlhké louky, zarůstající plochy ad.

Biotopy: Na lokalitě se vyskytuje celá řada různých biotopů, od velké vodní plochy pískovny a menší plochy mokřadů s makrofytní vegetací přes vlhké louky až po fragmenty lužního lesa. Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

V2 – Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod

T1.5 – Vlhké pcháčové louky

T1.9 – Střídavě vlhké bezkolencové louky

M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod

M1.3 – Eutrofní vegetace bahnitých substrátů

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy

 

Zjištěné významné druhy rostlin:

přeslička různobarvá (Equisetum variegatum) – C1, KO

žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum) – lokálně významný druh

rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum) – lokálně významný druh

lakušník vodní (Batrachium aquatile) – lokálně významný druh

šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) – lokálně významný druh

 

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

motýlice obecná (Calopteryx virgo)

šídlo velké (Aeshna grandis)

šídlo královské (Anax imperator)

šídlo tmavé (Anax parthenope) VU

vážka červená (Crocothemis erythraea)

batolec duhový (Apatura iris) O

modrásek štírovníkový (Cupido argiades)

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

kuňka obecná (Bombina bombina) EN

užovka obojková (Natrix natrix) LC

Ptáci

potápka roháč (Podiceps cristatus) VU O

pisík obecný (Actitis hypoleucos) EN SO

kulík říční (Charadrius dubius) VU

slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) NT

chřástal vodní (Rallus aquaticus) VU SO

slavík obecný (Luscinia megarhynchos) LC O

cvrčilka zelená (Locustella naevia)

rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)

rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)

rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) VU SO

žluva hajní (Oriolus oriolus) LC SO

na tahu, nehnízdící:

potáplice severní (Gavia arctica)

potáplice malá (Gavia stellata)

husa běločelá (Anser albifrons)

hohol severní (Bucephala clangula) EN, SO

morčák velký (Mergus merganser) CR, KO

vodouš bahenní (Tringa glareola)

vodouš rudonohý (Tringa totanus) CR, KO

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

racek bělohlavý (Larus cachinnans) VU/ racek středomořský (Larus michahellis)

racek stříbřitý (Larus argentatus)

rybák obecný (Sterna hirundo) EN SO

rybák černý (Chlidonias niger) CR, KO

ťuhýk šedý (Lanius excubitor) VU, O

Savci

bobr evropský (Castor fiber) VU, SO

 

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita má velký botanický i zoologický význam.  Nadregionálně významný je výskyt kriticky ohrožené přesličky různobarvé, lokálně či regionálně významný je výskyt celé řady dalších ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Velká. Atraktivní je zejména z hlediska pozorování ptáků, obojživelníků či vážek, ale také kvůli výskytu vzácné přesličky různobarvé, bobra evropského a dalších vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů.