Poděbrady

Popis: Zatopená bývalá štěrkovna mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou (okres Olomouc).

Katastrální území: Horka nad Moravou

Rozloha: 28 ha

GPS: 49°37'36.608"N, 17°13'31.016"E

Rybářský revír: 471 116 Poděbrady 1 A

Přírodní stav lokality: Břehy bývalé pískovny jsou porostlé úzkými dřevinnými porosty, zčásti téměř přirozené skladby (zejména olše, vrby, jasan), zčásti s nepůvodními druhy (hybridní topoly, javor jasanolistý, akát ad.); významnější porosty se nachází na ostrově uprostřed pískovny a na přilehlém úseku západního a východního břehu. Břehy pískovny jsou většinou bez výraznějšího litorálu, místy se ale vyvinuly i litorální porosty, na které jsou vázány některé zde se vyskytující vodní druhy živočichů.

Velice významné je území východně od pískovny, kde se nachází Přírodní rezervace Plané loučky s cennými zbytky aluviálních luk, tůní a mokřadů.

Biotopy: Lokalita je velice různorodá. Břehy pískovny jsou již značně zarostlé dřevinami, místy se v menších zátokách hojně vyskytují vodní rostliny.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

V1 – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod

M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod

M1.7 – vegetace vysokých ostřic

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek (zčásti nereprezentativní, s nepůvodními topoly kanadskými)

fragmentárně V2 – Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod

Zjištěné významné druhy rostlin:

voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae) C2

stulík žlutý (Nuphar lutea) – regionálně významný druh

zevar vzpřímený (Sparganium erectum) – lokálně významný druh

šťovík koňský (Rumex hydrolapathum) – lokálně významný druh

máta vodní (Mentha aquatica) – lokálně významný druh

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

šídlatka hnědá (Sympecma fusca) NT

ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas)

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

ještěrka obecná (Lacerta agilis) NT

Ptáci

potápka roháč (Podiceps cristatus) VU O

labuť velká (Cygnus olor) VU

lyska černá (Fulica atra)

drozd kvíčala (Turdus pilaris) (desítky hnízd. párů)

cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)

žluva hajní (Oriolus oriolus) LC SO

na tahu, nehnízdící:

volavka popelavá (Ardea cinerea) NT

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

Savci

bobr evropský (Castor fiber) VU, SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita má regionální význam, a to především díky bohatému výskytu voďanky žabí. Kromě toho je zde možné pozorovat některé další významné druhy rostlin a živočichů. Např. příležitostně sem migruje ze sousední PR Plané loučky bobr evropský.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Střední. Významný je početný výskyt vodních rostlin, zejména voďanky žabí, a je zde možné pozorovat i celou řadu živočichů (bobr, ptáci, obojživelníci, vážky ad.). Velice zajímavé je přiléhající území PR Plané loučky.