Příkazská štěrkovna

Popis: Zatopená bývalá štěrkovna mezi obcemi Příkazy a Hynkov v okrese Olomouc.

Katastrální území: Příkazy

Rozloha: 4,1 ha

GPS: 49°39'35.446"N, 17°9'54.888"E

Rybářský revír: 471 056 Morava – olomoucké štěrkovny 1 A, 60. Příkazská

Přírodní stav lokality: Bývalá štěrkovna, zatopená, se zachovalým zbytkem lužního lesa na jihozápadním a západním břehu.

Biotopy: Bývalá štěrkovna s minimálně vyvinutou litorální vegetací a s kolmými břehy bez možnosti rozvoje litorálu. Břehy zarůstají náletem, který je tlumen rybáři. Travinobylinnou vegetaci okolo břehů tvoří běžné druhy trav a ruderálů. V severovýchodní části lokality se nachází ostrůvek orobince úzkolistého o rozloze cca 30x10 m. V okolí se nachází reprezentativní lužní les.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky převládá na lokalitě biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace, přilehlý lesní porost odpovídá biotopu L2.3 – Tvrdé luhy nížinných řek.

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

motýlice lesklá (Calopteryx splendens)

lesklice měděná (Cordulia aenea)

šídlo královské (Anax imperator)

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

labuť velká (Cygnus olor) VU

chřástal vodní (Rallus aquaticus) VU SO

strakapoud malý (Dendrocopos minor) VU

strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

na tahu, nehnízdící:

kormorán velký (Phalacrocorax carbo) VU O

čáp bílý (Ciconia ciconia) NT O

čáp černý (Ciconia nigra) VU SO

ledňáček říční (Alcedo atthis) VU SO

datel černý (Dryocopus  martius) LC

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita je lokálně významná výskytem vodních biotopů a cenný je i přilehlý fragment lužního lesa. Vyskytují se zde některé významnější druhy ptáků, z větší části ale jen přechodně, v době tahu či při lovu potravy (možné hnízdění chřástala vodního a strnada rákosního, výskyt labutě velké, ledňáčka říčního, čápa bílého a čápa černého). V lužním lese hnízdí např. datel černý a strakapoud malý.

Negativně působí intenzivní rybářské využívání lokality. Z hlediska biotopového má lokalita regionální význam jako refugium běžnějších druhů organismů, pro které jsou takovéto biotopy v intenzivně zemědělsky obdělávané krajině Hané klíčové pro přežití.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Spíše menší. V jarním období je lokalita atraktivnější vzhledem k výskytu četných rostlinných druhů v přilehlém lužním lese a kvůli průtahu ptáků.