Skalky (u Hulína)

Popis: Bývalé drobné štěrkovny mezi Hulínem a Záhlinicemi (okres Kroměříž).

Katastrální území: Hulín

Rozloha:

GPS: 49°17'57.277"N, 17°24'16.618"E

Rybářský revír: -

Přírodní stav lokality: Jedná se o soubor několika menších pískoven s vyvinutými stromovými porosty v okolí. Část tůní je příliš zastíněná břehovými porosty (spíše přechod k lužnímu lesu), u části byly dřeviny prořezány.

Biotopy: Soubor několika starých drobných pískoven s vyvinutou litorální vegetací, obklopených dřevinnými porosty lužního charakteru.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

V2 – Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod

M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy

Zjištěné významné druhy rostlin:

okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca) C4a

šmel okoličnatý (Butomus umbelatus) C3

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

šidélko rudoočko (Erythromma najas)

vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata)

Obojživelníci, plazi

kuňka obecná (Bombina bombina) EN

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

labuť velká (Cygnus olor) VU

lyska černá (Fulica atra)

žluva hajní (Oriolus oriolus) LC, SO

strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

na tahu, nehnízdící:

volavka popelavá (Ardea cinerea) NT

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

Savci

bobr evropský (Castor fiber) VU, SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita je regionálně významná pro rozmnožování obojživelníků a vyskytující se mokřadní biotopy hostí i celou řadu dalších živočichů (např. vodní ptáci, bobr, vážky) a rostlin (šmel, okřehek trojbrázdný ad.). Jedná se v podstatě o výjimku mezi lokalitami obdobného charakteru - můžeme tu spatřit poměrně pěkně vyvinuté litorální porosty a relativně pestrou skladbu rostlinných druhů. Lokalita může být brána jako vzorová pro technické úpravy štěrkoven po ukončení těžby.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Střední. Lokalita je atraktivní zejména pro pozorování obojživelníků. Také je zde možné pozorovat některé druhy rostlin, vážek či ptáků.