Šlajza

Popis: Zatopená bývalá pískovna na místě původního říčního ramene v severozápadní části Kroměříže (okres Kroměříž).

Katastrální území: Kroměříž

Rozloha: 5 ha

GPS: 49°18'40.122"N, 17°22'51.573"E

Rybářský revír: 461 102 Morava 13 A, 1. Šlajza

Přírodní stav lokality: Samotná pískovna má charakter rozšířeného bývalého říčního ramene s úzkým pásem vzrostlých stromů na březích. Nachází se na severozápadním okraji města a je obklopena urbánními biotopy (v těsné blízkosti nová dálnice D1, silnice, pole, zahrádky ad.).

Biotopy: Bývalé, dnes odstavené a rozšířené rameno řeky Moravy s minimálně vyvinutou litorální vegetací; v létě je hojně využívaná k rybaření.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

L2 – Lužní lesy (nereprezentativní, přechodné)

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

nebyly zde zjištěny významnější druhy živočichů, pouze běžné druhy

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita má pouze lokální význam jako vodní plocha, která může hostit řadu rostlin a živočichů (biocentrum v urbanizované krajině), významnější přírodní biotopy zde však nejsou vyvinuty.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Malá. V průběhu průzkumu zde nebyly zjištěny žádné významnější druhy rostlin a živočichů.