Slavonínská štěrkopískovna

Popis: Menší bývalá štěrkopískovna na jihu Olomouce, přístupná z ulice Požárníků.

Katastrální území: Slavonín

Rozloha: 1,5 ha

GPS: 49°34'3.777"N, 17°14'58.031"E

Rybářský revír: 471 056 Morava – Olomoucké štěrkovny 1A, 11. Slavonínská

Přírodní stav lokality: Zatopená bývalá pískovna menší velikosti, s poměrně uniformními břehy. U západního a méně i jihovýchodního břehu se vyvinuly menší rákosiny, na březích se roztroušeně vyskytují vrby a další stromy. Okolí pískovny tvoří urbánní biotopy (zástavba, zahrádky, pole), okolo pískovny vede menší silnička.

Biotopy: Bývalá lokální štěrkopískovna, dnes v již pokročilejším stádiu sukcese břehových porostů. Rybářsky intenzivně využívaná lokalita po celém obvodu se strmými břehy. Vyskytují se zde úzké, ale poměrně pěkné porosty rákosin a orobince širolistého podél asi 60% obvodu pískovny.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

V1 – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

lyska černá (Fulica atra)

rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) VU SO

na tahu, nehnízdící:

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita má význam z lokálního hlediska, tvoří refugium vodních a navazujících dřevinných biotopů v rámci intenzivně přeměněné krajiny okrajové části Olomouce na pomezí městské zástavby a polních pozemků.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Spíše menší. Malá lokalita na okraji městské zástavby, s omezeným počtem druhů.