Pískovna Štěpánov

Popis: Nově těžená zatopená pískovna jižně od obce Štěpánov (okres Olomouc).

Katastrální území: Březce, Štěpánov u Olomouce

Rozloha: asi 6 ha

GPS: 49°39'52.56"N, 17°13'44.403"E

Rybářský revír: -

Přírodní stav lokality: Nově těžená pískovna bez vyvinutých významnějších přírodních biotopů.

Biotopy: Nová, aktivní štěrkovna s minimálně vyvinutou litorální vegetací a s dominancí ruderálních a pionýrských druhů na březích a v blízkém okolí.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky převládá biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace, maloplošně se zde vyskytuje i biotop V1 – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod..

Zjištěné významné druhy rostlin:

V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

na tahu, nehnízdící:

břehule říční (Riparia riparia) NT, O

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

Význam zjištěných přírodních jevů:

Jedná se o novou, stále těženou pískovnu střední velikosti, která vzhledem k nestálému prostředí může hostit jen omezený počet druhů. Význam má zejména pro obojživelníky a např. protahující druhy ptáků. Z botanického hlediska nemá v současné době větší význam. Do budoucna je zde ovšem při rozumně provedené revitalizaci velký potenciál pro vytvoření kvalitních přírodě blízkých biotopů. Pokud by zde byly vytvořeny členité břehy s klidnými zátokami a mělkými litorálními zónami, podstatně by se zvýšil význam lokality.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Malá. Zatím je zde možné pozorovat spíše jen protahující ptáky či obojživelníky. V budoucnosti se může atraktivita zvýšit, pokud bude pískovna dostatečně diverzifikovaná.