Štěrkopískoviště u Bezměrova

Popis: Menší štěrkopískovna asi 1,5 km severovýchodně od obce Bezměrov (okres Kroměříž).

Katastrální území: Bezměrov

Rozloha: 2,0 ha

GPS: 49°20'28.714"N, 17°20'48.887"E

Rybářský revír: Morava 14A, štěrkopískoviště U Bezměrova

Přírodní stav lokality: Menší bývalá pískovna, obklopená stromy, bez výraznějšího litorálu.

Biotopy: Bývalá štěrkovna s minimálně vyvinutou litorální vegetací; v létě je hojně využívaná k rybaření. Břehy hustě zarostlé stromy, které zčásti stíní břehové partie.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

L2.3 – Tvrdé luhy nížinných řek

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek (fragmentárně)

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy živočichů.

Význam zjištěných přírodních jevů: Pískovna je lokálně významná jako lokalita s výskytem vodních biotopů, nebyly zde ale zjištěny významnější druhy rostlin či živočichů.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Malá. Při průzkumu zde byl zjištěn jen výskyt běžných druhů rostlin a živočichů.