Štěrkovna Náklo

Popis: Stále těžená zatopená štěrkovna mezi obcemi Lhota nad Moravou, Březové a Náklo v okrese Olomouc.

Katastrální území: Náklo, Unčovice

Rozloha: 101 ha

GPS: 49°40'19.087"N, 17°7'58.714"E

Rybářský revír: 471 051 Morava 19 A

Přírodní stav lokality: Jde o čerstvou, stále těženou štěrkovnu. Mokřadní vegetace je výrazněji vyvinutá jen v západní části na nově vytvořeném písčitém náplavu, který zarůstá zejména rákosem. V létě je štěrkovna hojně využívána lidmi k rekreaci (slunění, koupání, jízda na motorových lodích apod.).

Biotopy: Aktivní štěrkovna s minimálně vyvinutou litorální vegetací a s dominancí ruderálních a pionýrských druhů na březích a v blízkém okolí. Výrazným prvkem štěrkovny je aktivní náplav vzniklý vymýváním vytěženého štěrku a usazováním vymyté jemné frakce. Jedná se o dynamicky se měnící prvek s pionýrskou vegetací rákosu, vrb, sítiny článkované a pod.

Dle Katalogu biotopů České republiky převládá biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace.

Zjištěné významné druhy rostlin:

přeslička různobarvá (Equisetum variegatum)  C1, KO

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

skokan štíhlý (Rana dalmatina) NT

užovka obojková (Natrix natrix) LC

Ptáci

moták pochop (Circus aeruginosus) VU

chřástal vodní (Rallus aquaticus) VU

pisík obecný (Actitis hypoleucos) EN

vlha pestrá (Merops apiaster) EN – pozorování mladého ptáka

ledňáček říční (Alcedo atthis) VU

strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

na tahu, nehnízdící:

potáplice malá (Gavia stellata)

potáplice severní (Gavia arctica)

kormorán velký (Phalacrocorax carbo) VU

volavka bílá (Ardea alba)

racek bouřní (Larus canus) VU

rybák obecný (Sterna hirundo) EN

Význam zjištěných přírodních jevů: Velice cenný je výskyt přesličky různobarvé, který je významný z celorepublikového hlediska. Jedná se o nově nalezenou lokalitu pro tento druh (jednu z cca 10 známých lokalit v ČR).  Kromě toho se zde vyskytují obojživelníci (zejména zelení skokani) a je zde pravděpodobné hnízdění některých méně častých druhů ptáků (moták pochop, chřástal vodní, pisík obecný, strnad rákosní ad.). V době tahu se zde zastavují i četné další vzácnější druhy ptáků (např. potáplice, velké druhy racků, kormoráni).

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Střední. Významný je zejména výskyt přesličky různobarvé a některých druhů živočichů na písčitém náplavu.