Pískovny u Moravy u Tovačova

Popis: Dvě menší bývalé pískovny zatopené vodou, nacházející se na březích řeky Moravy východně od města Tovačov (okres Přerov).

Katastrální území: Tovačov

Rozloha: přibližně 0,6 ha a 0,5 ha

GPS: 49°25'57.214"N, 17°18'28.636"E; 49°26'0.948"N, 17°18'52.448"E

Rybářský revír: -

Přírodní stav lokality: Obě pískovny jsou menší velikosti a nachází se na březích zregulovaného toku Moravy. Jsou z většiny obklopeny břehovými porosty dřevin lužního charakteru. Zejména východní pískovna je již okolními stromy značně zastíněna.

Biotopy: Bývalé lokální štěrkopískovny, dnes v již pokročilejším stádiu sukcese břehových porostů. Rybářsky a myslivecky intenzivně využívané lokality. Vyskytují se zde poměrně pěkné břehové porosty. Vodní hladina je silně zastíněná bujným porostem dřevin na březích.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

L2.4 – měkký luh (fragment)

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Ptáci

slavík obecný (Luscinia megarhynchos) LC O

žluva hajní (Oriolus oriolus) LC SO

nehnízdící:

ledňáček říční (Alcedo atthis) VU SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Pískovny jsou významné spíše z lokálního hlediska jako mokřadní lokalita s výskytem vodních ploch a dřevinných porostů přírodního charakteru v nivě zregulovaného toku Moravy. Byl zde zjištěn výskyt některých méně častých druhů ptáků (slavík obecný, žluva hajní, v mimohnízdní době ledňáček říční).

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Spíše menší. Je zde možné pozorovat některé vodní a mokřadní druhy živočichů, např. ptáků.