Pískovny u Záříčí

Popis: Zatopená bývalá pískovna u obce Záříčí a drobná pískovna mezi obcemi Záříčí a Chropyně v okrese Kroměříž.

Katastrální území: Chropyně

Rozloha: 6,5 ha

GPS: 49°22'36.573"N, 17°21'0.185"E; 49°22'28.091"N, 17°21'14.313"E

Rybářský revír: 461003 Malá Bečva 1A, 1. Pískoviště II

Přírodní stav lokality: Středně velká pískovna okrouhlého tvaru, s málo diverzifikovanými břehy, bez výraznějších litorálních a břehových porostů. Okolí je tvořeno jednak okrajem obce Záříčí, jednak zemědělskými pozemky.

Biotopy: Bývalé pískovny s minimálně vyvinutou litorální vegetací.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky převládá biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace.

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

na tahu, nehnízdící:

potápka roháč (Podiceps cristatus) VU O

rybák obecný (Sterna hirundo) EN SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita nemá příliš velký význam z hlediska biodiverzity či zachování populací vzácných druhů. Lokálně však slouží jako útočiště běžných vodních druhů živočichů a méně i rostlin.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Malá. V malém množství se zde vyskytují obojživelníci či vodní ptáci (spíše na tahu, nehnízdící).