Uhřičice

Popis: Bývalá, zatopená pískovna na levém břehu Moravy asi 1 km východně od obce Uhřičice v okrese Přerov.

Katastrální území: Uhřičice

Rozloha: 2,0 ha

GPS: 49°23'46.375"N, 17°18'2.652"E

Rybářský revír: 471045 Morava 14A, štěrkopískoviště Uhřičice

Přírodní stav lokality: Spíše menší pískovna v polích, s poměrně hodně nízko položenou hladinou vody a prudkými vysokými břehy zarostlými dřevinami. Uprostřed pískovny se nachází poloostrov, často využívaný rybáři. Příznivá je blízkost řeky Moravy, od které se sem příležitostně dostávají některé druhy živočichů (např. bobr).

Biotopy: Starší, menší štěrkovna s vyvinutými dřevinnými porosty na březích, bez výrazněji vyvinutých mělkých pobřežních partií s litorální vegetací.  Okolí tvoří kromě řeky Moravy zarůstající plocha s dominancí ruderálních porostů a intenzivně obhospodařovaná pole.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek (fragmenty, nereprezentativní)

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

slavík obecný (Luscinia megarhynchos) LC O

Savci

bobr evropský (Castor fiber) VU, SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita samotná nemá příliš velký význam z hlediska biodiverzity a zachování populací významných druhů rostlin či živočichů. Slouží však lokálně jako útočiště mokřadních a některých dalších druhů.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Malá. Lokalita je malé rozlohy a nelze zde očekávat větší množství vzácných druhů rostlin a živočichů. Je zde možné pozorovat v malém množství obojživelníky, některé druhy ptáků či pobytové stopy bobra.