Želechovice - pískoviště

Popis: Menší, zatopená bývalá pískovna v blízkosti Želechovic v okrese Olomouc.

Katastrální území: Želechovice u Uničova

Rozloha: 3,0 ha

GPS: 49°45'1.226"N, 17°8'5.188"E

Rybářský revír: 471 106 Oskava 3 A

Přírodní stav lokality: Lokalita je značně ovlivněná lidskou činností. Přírodní biotopy jsou omezeny jen na úzký pás zeleně na některých částech břehů pískovny, jinak je pískovna obklopena zemědělskými pozemky a z jedné strany i domy se zahradami. Břehy jsou také zčásti upravované a využívané lidmi (koupaliště apod.). Litorál je vyvinut minimálně.

Biotopy: Rybářsky a rekreačně aktivně využívaná bývalá štěrkovna s minimálně vyvinutými litorály. Krajinářsky pěkné místo s roztroušenými vrbovými solitéry okolo břehu. Vodní plocha bez významnější makrofytní vegetace.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky na lokalitě převažuje biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace.

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

motýlice lesklá (Calopteryx splendens)

Obojživelníci

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

labuť velká (Cygnus olor) VU

Na tahu, nehnízdící:

kachna divoká (Anas platyrhynchos)

čírka obecná (Anas crecca) CR, O

Význam zjištěných přírodních jevů: Z botanického ani zoologického hlediska nemá lokalita větší význam a vzhledem k malé velikosti pískovny a značnému ovlivnění lidskou činnosti zde nelze očekávat větší množství vzácnějších přírodních jevů. Hnízdí zde labutě velké, na tahu se zde mohou objevovat i jiné druhy ptáků, v menším počtu se zde rozmnožují zelení skokani a vyskytují se běžné druhy vážek.

Z biotopového hlediska má však pískovna lokální význam coby refugium řady běžněji se vyskytujících organismů, které v intenzivně obhospodařované krajině Hané jinak nenachází vhodné podmínky pro život.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Malá. Lokalita má poměrně malou velikost a je značně ovlivněna lidskou činností.