Přírodní památka Bázlerova pískovna a její okolí

Bázlerova pískovnaBázlerova pískovna se nachází v polích severně od Olomouce. Tvoří ji jezírko s břehovými porosty, vzniklé těžbou štěrkopísků. Na něj navazují nedávno vytvořené louky s remízky, které zastávají funkci ochranného pásma.

 

 

 

Lokalita je významným stanovištěm obojživelníků uprostřed zemědělsky využívané krajiny. Můžeme zde spatřit čolka velkého (Triturus cristatus), čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu obecnou (Bufo bufo) a užovku obojkovou (Natrix natrix). Velmi významná je přítomnost kriticky ohrožené žáby blatnice skvrnité (Pelobates fuscus). 

Břehový porost dřevin je fragmentem lužního háje a tvoří je např. vrba bílá (Salix alba), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a topol kanadský (Populus x canadensis). V jezírku během vegetační sezóny převládá okřehek menší (Lemna minor), dále zde najdeme orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), skřípinu lesní (Scirpus sylvaticus) nebo haluchu vodní (Oenanthe aquatica).

V posledních letech se výrazně zhoršili podmínky v pískovně díky zahnívajícímu sedimentu. Proto jsme ve spolupráci se Správou CHKO Litovelské Pomoraví připravili a v roce 2014 realizovali projekt Odbahnění Bázlerovy pískovny. V rámci realizace byl odtěžen sedimen z pískovny a prosvětlen břehový porost pro zlepšení podmínek pro rozmnožování obojživelníků. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie z Operačního programu životní prostředí. Ropucha obecná


Zvětšit mapu