Přírodní památka U bílých hlin

Přírodní památku U bílých hlin najdeme v blízkosti obce Krčmaň. Přeodkvetlé koniklecedmětem ochrany je travnatá step na mírně svažitém terénu jako pozůstatek původní teplomilné vegetace s výskytem ohrožených druhů rostlin.

Ke zdejším typickým druhům patří například hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), len žlutý (Linum flavum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), máčka ladní (Eryngium campestre) a vstavač trojzubý (Orchis tridentata), pro který zde probíhá záchranný program na posílení populace.

Ze zástupců fauny jsou zajímavé hlavně saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens), modrásek vikvicový (Polyommatus coridon) a vřetenuška pětitečná (Zygaena lonicerae).

     Na lokalitě provádíme od roku 1997 pravidelný monitoring vstavače trojzubého (Orchis tridentata) a od roku 2004 monitoring koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) v rámci monitoringu pro soustavu NATURA 2000.

 

Bílé hlíny

 

Zobrazit místo PP U bílých hlin na větší mapě

Na lokalitě roste koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), který je silně ohroženým druhem soustavy NATURA2000. V rámci monitoringu a ochrany druhu, jsou lokality s koniklecem ohraničeny páskou.
 

 Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)Monitoring koniklece velkokvětého