Přírodní rezervace Blátka

Blátka je zamokřené údolí Kelčického potoka mezi Vincencovem a Vranovicemi. Jedná se o větší různorodé území tvořené lesíky, lesními okraji, loukami a vodními plochami. Kromě výskytu smrku, borovice a akátu si menší část lesa zachovala přirozenou druhovou skladbu s dubem zimním (Quercus robur), habrem obecným (Carpinus betulus) a bukem lesním (Fagus sylvatica). Typické byliny jsou sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) nebo dymnivka dutá (Corydalis cava). Nelesní vegetaci tvoří traviny s bojínkem lučním (Phleum phleoides) a ostřicí nízkou (Carex humilis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), vstavač obecný (Orchis morio), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) nebo čestec klasnatý (Pseudolysimachion spicatum). V tůních žije blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a skokan štíhlý (Rana dalmatina).

Na lokalitě provádíme od roku 2000 monitoring koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) v rámci monitoringu pro soustavu NATURA 2000. V roce 2004 jsme provedli na vlastní náklady vysečení plochy s výskytem tohoto druhu.

PP Blátka

PP Blátka

PP Blátka PP Blátka - probíhající managementové práce


Zobrazit místo Blátka - Vranovice-Kelčice na větší mapě