Přírodní rezervace Kačení louka

Lokalita se rozkládá okolo železniční trati Olomouc – Praha cca 2,5 km východně od obce Moravičany. PR Kačení LoukaCelé území je pestrou mozaikou mokřadních biotopů jak lučního charakteru, tak přistíněných podmáčených olšin a lesa. Výjimku tvoří jižně posazená louka (bývalé pole) rozkládající se mezi železniční tratí a Dubovým potokem ve směru S-J mezi komplexy lesa v PR ve směru V-Z, která není součástí PR, ale byla zařazena do průzkumu.
Nejhodnotnější část ZCHÚ tvoří nezalesněná zvodněná terénní deprese částečně prohloubená při budování železniční trati. Nezalesněné partie přechází v olšiny a vlhké lesy, částečně též habřiny.
Geomorfologicky patří území do Úsovské pahorkatiny, nadmořská výška se pohybuje mezi 245 až 251 m.n.m. Klimaticky patří území do oblasti teplé T 2.
Geologickým podkladem jsou spodnokarbonské droby a břidlice, překryté deluviálními hlinitopísčitými, hlinitokamenitými až kamenitopísčitými sedimenty holocenního až pleistocenního stáří a fluviálními písčitohlinitými sedimenty holocenního původu.
Celé území patří mezi druhově nejbohatší a nejvýznamnější v rámci CHKO LP, především díky vysoké diverzitě mokřadních biotopů a na ně vázaných druhů rostlin a živočichů.
Botanická charakteristika viz. níže. Z hlediska výskytu živočichů lze mezi nejvýznamnější zařadit např. jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne). Pro lokalitu je typický výskyt celé řady obojživelníků jako např.: skokan štíhlý (Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka obecná (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris) nebo čolek horský (Triturus montadoni).

PR Kačení Louka PR Kačení Louka
hlístník hnízdák bahnička