Přírodní rezervace Malý Kosíř

Vrchol Malého Kosíře a přilehlé svahy se suchomilnou sadyvegetací vytváří cenné biocentrum v  zemědělské krajině u Slatinic na Hané. V minulosti byla lokalita využívaná jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro stavební činnost. Všechny tyto aktivity měly velký vliv na celkový ráz území. Otevřené plochy se suchomilnými společenstvy dnes ohrožuje expanze křovin.

Roste zde přes 230 druhů vyšších rostlin. K nejvýznamnějším patří například sasanka lesní (Anemone sylvestris), třešeň křovitá (Cerasus fruticosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), zvonek moravský (Campanula moravica), slivoň trnitá (Prunus spinosa) a rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum). Nachází se zde nejbohatší populace vstavače kukačky (Orchis morio) na střední Moravě. Faunisticky je lokalita významná především výskytem 80 druhů motýlů a 94 druhů brouků, k nejvzácnějším patří přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), ohniváček černočárný (Lycaena dispar) a žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone). Po těžbě kamene zde zůstaly dolíky ve kterých se nahromadila voda a dnes v nich žije čolek obecný (Triturus vulgaris), č. velký (T. cristatus), ropucha obecná (Bufo bufo) a kuňka obecná (Bombina bombina). Zimuje zde kalous ušatý (Asio otus), hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio) a další pěvci. Z velkých savců v rezervaci žije jezevec lesní (Meles meles).

Území je v rámci evropské soustavy Natura 2000 vyhlášeno evropsky významnou lokalitou. Přírodní rezervace je dlouhodobou zájmovou lokalitou Sagittarie. Managementové práce zde provádíme pravidelně od roku 1992. Zároveň na lokalitě provádíme pravidelný monitoring populace vstavače kukačky, (Orchis morio) a to od roku 1997. Obecně se naše sdružení již od jeho založení zajímá o vegetaci a květenu tohoto a blízkého okolí.

Malý Kosíř

Hvozdík kartouzek

  

 

 

  

 


Zobrazit místo PR Malý Kosíř na větší mapě