Přírodní rezervace Novozámecké louky

Stávající přírodní rezervace Novozámecké louky se nachází levém břehu řeky Moravy. Území má PR Novozámecké loukyprotáhlý, téměř trojúhelníkovitý tvar, severní hranici území tvoří převážně lesní komplex Doubrava, jižní hranici tvoří tok řeky Moravy. Východní hranici území tvoří z části silnice III. třídy  Mladeč - Nové Zámky. Plán péče navrhuje přehlášení a rozšíření území MZCHÚ. Po přehlášení bude přírodní rezervace zahrnovat i vlastní tok řeky Moravy spolu s úzkým pásem lesních porostů na levém břehu. Území navazuje na navržené rozšíření NPR Vrapač.Území přírodní rezervace Novozámecké louky je odvodňováno řekou Moravou, ta tvoří jižní hranici stávajícího vymezení MZCHÚ a celé dálce je vodohospodářsky upravena. Morava je páteřní řekou Litovelského Pomoraví s povodím o rozloze 26 579,69 km2. Dalším významným tokem v území PR je levobřežní rameno Moravy tzv. Zámecká Moravy. Ta je v současnosti revitalizována – znovuzprůtočňována. Okrajově do území přírodní rezervace zasahuje horní tok tzv. Řimické smuhy, pravostranného periodického ramene Moravy.Potenciální přirozenou vegatecí na území PR jsou lužní lesy, geobotanický svaz Alno-Ulmion, podsvaz Ulmenion, převážně asociace Ficario-Ulmetum campestris. Z hlediska regoinílně fytogeografického členění ČR (Skalický 1998) je území přírodní rezervace Novozámecké louky řazeno k oblasti termofytika (Thermofyticum), obvodu Panonského termofytika, okresu 21 - Haná.Na území přírodní rezervace nebyl doposud proveden podrobný zoologický inventarizační průzkum. V území se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů obojživelníků (Amphibia) např.: skokan štíhlý (Rana dalmatina),PR Novozámecké louky rosnička zelená (Hyla arborea), čolek obecný (Triturus vulgaris), ještěrka obecná (Lacerta agilis), kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha zelená (Bufo viridis) nebo ropucha obecná (Bufo bufo). H nízdí zde nejméně 25 druhů ptáků (Aves) např.: káně lesní (Buteo buteo), puštík obecný (Strix aluco), strakapoud velký (Dandrocopus major), strakapoud prostřední (D. medium), budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erithacus rubecula), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (P. caeruleus), brhlík lesní (Sitta europaea), netopýr vodní (Myotis daubentoni), netopýr vousatý. (Myotis mystacinus). Z hmyzu byl zaznamenán výskyt chráněných  druhů batolce dubového (Apatura iris), bělopáska topolového (Limenitis populi) a jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne).

PR Novozámecké louky PR Novozámecké louky
PR Novozámecké louky PR Novozámecké louky