Realizace asanačního managementu ve VÚ Libavá

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celý název projektu: "Realizace asanačního managementu pro obnovu přírodovědně hodnotných lokalit ve Vojenském újezdu Libavá, se zaměřením na předměty ochrany ptačí oblasti a evropsky významné lokality"

StrážiskoZačátek realizace: červen 2010

Konec realizace: prosinec 2012

Místo realizace: Vojenský újezd Libavá

Odpovědná osoba: Mgr. Slavomír Dostalík

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zlepšit aktuální stav vybraných přírodovědně hodnotných lokalit na území Vojenského újezdu Libavá. Projekt je zaměřen na podporu lučních společenstev, která jsou ohrožena spontánní sukcesí. Prostřednictvím navržených zásahů dojde ke zlepšení kvality přírodních stanovišť a podpoře populací ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů. Projekt přispěje ke zvýšení početnosti cílových druhů a tím podpoří jejich šíření do okolí. Výsledkem tak bude zachování a zlepšení přírodovědných hodnot vojenského újezdu Libavá.

 1. Realizace asanačního managementu na 14 vybraných lokalitách na území vojenského úzejdu Libavá
 2. Podpora populací 21 zvláště chráněných nebo vzácných druhů rostlin a živočichů
 3. Zlepšení stavu na 52 ha stanovišť, která patří k předmětům ochrany Evropsky významné lokality Libavá a/nebo hostí předměty ochrany Ptačí oblsati Libavá
 4. Sestavení webové prezentace projetku na internetových stránkách Sagittarie (www.sagittaria.cz)
 5. Realizace botanických a entomologických průzkumů na všech 14 lokalitách, tedy na ploše 52 ha

Anenský vrchČepkaPlánované zásahy na lokalitách ve Vojenském újezdu Libavá

 1. Přípravná seč/mulčování za účelem "vyčištění" plochy od stařiny a vyprodukované biomasy
 2. Kosení za účelem potlačení ruderálních a expanzivních druhů
 3. Obnovní seč za účelem rekonstrukce cílené vegetační struktury biotopu (stanoviště) a za účelem podpory významných a chráněných druhů organismů
 4. Prořezávka dřevin
 5. Odstranění výmladků
 6. Liniové nařušování půdního povrchu za účelem podpoření reprodukce konkurenčně slabších druhů

Mastník - niva OdryStráň u Staré vodyLokality ve vojenském újezdu:

Prameniště nad Novou Vsí

6,24 ha Lokalita je charakteristická zachovalým vodním režimem. Vegetaci tvoří mozaika smilkových trávníků, podmáčených a zrašelinělých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin - prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), starček potoční (Tephroseris crispa). Jedná se o významný biotop pro chřástala polního, který se zde pravidelně vyskytuje. Louky jsou v důsledku dlouhodobé absence managementu ohroženy hromaděním stařiny, zarůstáním keřovými vrbami a třtinou křovištní. V souvislosti s letitou absencí jekýchkoliv zásahů je patrná začínající ruderalizace porostu.

Nad lomem

1,82 ha Pozůstatky květnatých střídavě vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin - hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), česnek kulovitý (Allium rotundum), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia). Porosty přecházejí do podmáčených smilkových trávníků a zrašelinělých ploch v prameništi bezejmnenného levostranného přítoku Libavského potoka. Významná lokalita chřástala polního. Plocha silně zarůstá mladým náletem dřevin a keřovými vrbami. Do porostů se šíří třtina křovištní a spolu s expandujícím bezkolencem vytlačuje konkurenčně slabší chráněné druhy.
Pod Lipovou 2,12 ha

Zdejší komplex mokřadních luk na lokalitě s nedotčeným vodním režimem je jednou z několika málo ukázek takto zachovalého biotopu ve Vojenském újezdu Libavá. Vegetace přechází od porostů smilkových trávníků přes květnaté pcháčové louky do silně zrašelinělých porostů a podmáčených ploch s vysokými ostřicemi. Vyskytuje se zde několik ohrožených druhů rostlin - prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), starček potoční (Tephroseris crispa). V dolní otevřené části představuje lokalita optimální biotop pro chřástala polního. V současnosti jsou mokřadní louky na lokalitě silně ohroženy expanzí keřových vrb, na sušších místech i třtiny křovištní.

Stráň u Staré Vody 1,23 ha Zachovalý druhově bohatý krátkostébelný trávník (svaz Violion) s bohatým výskytem pcháče bělohlavého (Cirsium eriophorum). Vhodný biotop pro řadu významných druhů hmyzu. Potencionální lokalita modráska očkovaného (Maculinea arion). Ohroženo expanzí třtiny křovištní a křovin.

Mastník - niva Odry

2,09 ha Část květnatých vlhkých luk, které se v této části nivy Odry zachovaly. Vegetaci podle vlhkostního gradientu přechází od sušších smilkových trávníků k vlhkým pcháčovým loukám a tužebníkovým ladám. Významný biotop pro řadu druhů hmyzu, na lokalitě se vyskytuje bohatá populace modráska bahenního (Maculinea nausithous). Biotop chřástala polního. V důsledku dlouhodobé absence managementu je druhová bohatost porostů ohrožena expanzí konkurenčně silnějších roslin, především třtiny křovištní a chrastice rákosovité. 
Louky pod Strážiskem 20,81 ha Rozsáhlá enkláva květnatých luk a krátkostébelných trávníků s dominancí kostřavy červené (Festuca rubra) a smilky tuhé (Nardus stricta), v mozaice s křovinami vrby ušaté (Salix aurita). Obklopena zarůstacími stadii s třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos) a ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides). Místy květnaté zárosty s kosatcem sibiřským (Iris sibirica) (stovky trsů) a mečíkem střechovitým (Gladiolus imbricatus) (stovky jedinců). Výskyt vysoce reprezentativních porostů společenstva (Phyteumato-Festucetum) a zachovalých, floristicky bohatých smilkových trávníků přechody do vegetace bezkolencových luk. Výskyt řady ohrožených druhů rostlin zvonečník hlavatý, hadí mord nízký, kosatec sibiřský, mečík střechovitý, sítina kostrbatá, prstnatec májový, vrba rozmarýnolistá, prasetník plamatý, žluťucha lesklá (Phyteuma orbiculare, Scorzonera humilis, Iris sibirica, Gladiolus imbricatus, Juncus squarrosus, Dactylorhiza majalis, Salix rosmarinifolia, Hypochaeris maculata, Thalictrum lucidum). Významná lokalita pro hmyz -modrásek bahenní (Maculinea nausithous) i chřástala polního (Crex crex). Vegetace na lokalitě je silně ohrožena expanzí třtiny křovištní a křovin. I přesto se jedná o jeden z přírodovědně nejvýznamnějších komplexů na území Vojenského újezdu Libavá.
Olomoucký kopec 2,9 ha Vegetaci na lokalitě tvoří střídavě vlhké bezkolencové louky zarůstající třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos) a třezalkou skvrnitou (Hypericum maculatum), ovšem floristicky dosud bohaté. Výskyt řady ohrožených druhů rostlin - kosatec sibiřský, mečík střechovitý, srpice barvířská, řebříček bertrám a vrba rozmarýnolistá (Iris sibirica, Gladiolus imbricatus, Serratula tinctoria, Achillea ptarmica, Salix rosmarinifolia x purpurea). Významná lokalita pro hmyz – modrásek bahenní (Maculinea nausithous) i chřástala polního (Crex crex). Vegetace na lokalitě je silně ohrožena expanzí třtiny křovištní a křovin.

Davídka

0,20 ha Louka s výskytem zachovalého společenstva střídavě vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů - kosatec sibiřský, mečík střechovitý (Iris sibirica, Gladiolus imbricatus). Významná lokalita pro hmyz – výskyt modráska bahenního (Maculinea nausithous). Vegetace na lokalitě je silně ohrožena expanzí třtiny křovištní a křovin.

Pod Bránou

0,98 ha Louka s výskytem velmi zachovalého společenstva střídavě vlhkých luk s bohatším výskytem ohrožených druhů - kosatec sibiřský, mečík střechovitý (Iris sibirica, Gladiolus imbricatus). Významná lokalita pro hmyz, výskyt modráska bahenního (Maculinea nausithous). Biotop chřástala polního. Vegetace na lokalitě je silně ohrožena expanzí dominantních druhů rostlin – třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a keřových vrb.
U vodárny 2,24 ha Mozaika zachovalých druhově bohatých krátkostébelných trávníků a sušších ovsíkových luk. Lokalita je významná pro hmyz a ptáky otevřené krajiny (ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)). V důsledku dlouhodobé absence managementu louky silně zarůstají náletem dřevin a třtinou křovištní.

U Ezerova pole

0,53 ha Pozůstatky květnatých střídavě vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin - hladýš pruský, hořec hořepník, (Laserpitium prutenicum, Gentiana pneumonanthe) a chřástala polního (Crex crex). Plocha silně zarůstá mladým náletem dřevin a keřovými vrbami a třtinou křovištní.
Pod Anenským vrchem 3,52 ha Zachovalý druhově bohatý krátkostébelný trávník svazu (Violion) s výskytem pcháče bělohlavého (Cirsium eriophorum). Významný biotop pro řadu druhů hmyzu - výskyt modráska černoskvrnného (Maculinea arion). Ohroženo expanzí třtiny křovištní a křovin.
Čepka 1,97 ha Zachovalý druhově bohatý krátkostébelný trávník svazu (Violion). Významný biotop pro řadu druhů hmyzu, výskyt modráska černoskvrnného (Maculinea Arion). Ohroženo expanzí třtiny křovištní a křovin v důsledku absence managementu.
Smolenská luka 9,58 ha Lokalita představuje komplex mokřadních a lučních ekosystémů, typických a vzácných pro oblast Oderských vrchů, vyznačující se vysokou rozmanitostí původních druhů rostlin a živočichů. Vyskytuje se zde starček bažinný (Senecio paludosus), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), ostřice odchylná (Carex appropinquata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus). Cenná luční stanoviště s výskytem ohrožených druhů rostlin zarůstají náletem dřevin (smrk, bříza, křovité vrby).