Stanovy

SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

STANOVY

Článek 1

Základní ustanovení

Název: SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, zkráceně SAGITTARIA

Sídlo: Lipové náměstí 3, Křelov 783 36

Působnost: Česká republika, především region střední Moravy

Článek 2

Charakter Sagittarie

Sagittaria je neziskové nevládní občanské sdružení ve smyslu Zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů.

Článek 3

Poslání a činnost Sagittarie

1.) Posláním Sagittarie je aktivně vystupovat při ochraně přírody a krajiny, podporovat a iniciovat aktivity vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji života. Činnost Sagittarie se rozvíjí na základě uznávání a respektování zásad moudrého a šetrného využívání krajiny a přírodních zdrojů. 

2.) Při svých aktivitách spolupracuje Sagittaria se všemi organizacemi i jednotlivci, jejichž názory a činnosti jsou v souladu se zásadami uvedenými v odstavci 1 článku 3 Stanov. 

3.) Sagittaria si dále klade za cíl široce informovat odbornou i laickou veřejnost o problematice ochrany přírody a životního prostředí, o přírodních hodnotách regionu a o činnostech, které tyto hodnoty ohrožují a být prostředníkem výměny názorů a informací. 

4.) Sagittaria vstupuje do územních a stavebních řízení jako občanské sdružení ve smyslu Zákona č. 114/1992 a 244/1992 Sb. 

5.) Při své praktické a odborné činnosti zajišťuje Sagittaria mimo jiné podklady pro vyhlašování a hodnocení zvláště chráněných území a praktickou realizaci komplexní péče o chráněná území. Připravuje rovněž koncepci a praktickou realizaci péče o genofond volně žijících organizmů. Dále zpracovává podklady pro registraci významných krajinných prvků, pro vymezování a realizaci ÚSES, pro programy revitalizace říčních systémů a další krajinotvorné programy, provádí biologická hodnocení atd. 

6.) V odůvodněných případech si Sagittaria pronajímá, či vykupuje pozemky s vysokou biologickou hodnotou, případně s vysokým potenciálem pro dosažení této vysoké biologické hodnoty.

 Článek 4

Členství

1.) Členem Sagittarie se může stát každá fyzická, či právnická osoba, které je poslání Sagittarie blízké a chce se podílet na její činnosti. 

2.) Členství v Sagittarii je dobrovolné a vzniká zápisem do seznamu členů. 

3.) Zájemce o členství může být přijat na základě písemné přihlášky členskou schůzí po doporučení výboru Sagittarie. 

4.) Člen Sagittarie je povinen platit členský příspěvek, usnese-li se na tom členská schůze. 

5.) Členství v Sagittarii zaniká:

a.) ukončením členství ze strany člena (člen tento akt oznámí písemně výboru Sagittarie

b.) vyloučením člena členskou schůzí pro zjevný rozpor jeho činnosti s posláním Sagittarie 

Článek 5

Orgány Sagittarie

1.) Orgány Sagittarie jsou:

a.) členská schůze

b.) výbor Sagittarie

         Statutárními zástupci Sagittarie jsou předseda, jednatel a hospodář. 

2.) Členská schůze je nejvyšším orgánem Sagittarie, schvaluje stanovy a jejich změny, volí výbor Sagittarie a revizora, rozhoduje o dalším programu činnosti, rozhoduje rovněž o placení a výši členských příspěvků a o zrušení členství člena. 

3.) Členská schůze se koná dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Členskou schůzi je oprávněn svolat výbor nebo nadpoloviční většina členů. Členská schůze přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. 

4.) Výbor Sagittarie je volen členskou schůzí na dobu tří roků a skládá se minimálně ze tří členů (předseda, jednatel a hospodář). Výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 

5.) Výbor Sagittarie si po svém zvolení volí předsedu, jednatele a hospodáře. Výbor rozhoduje na základě konsensu. Členové výboru mají oprávnění samostatně vystupovat a jednat jménem Sagittarie a mají rovněž právo podpisové. 

6.) Předseda Sagittarie řídí činnost Sagittarie v období mezi členskými schůzemi a svolává také výborové schůze. Spolu s hospodářem zodpovídá za hospodaření Sagittarie. Pro některá jednání (např. při správních řízeních, projednávání určitých záležitostí apod.) má předseda právo pověřit písemně člena Sagittarie nebo jinou fyzickou osobu s příslušnou odbornou způsobilostí vystupováním jménem Sagittarie. 

7.) Sagittaria nezřizuje místní organizační jednotky. Sagittaria jako celek je organizační jednotkou ve smyslu § 70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 Článek 6

Hospodaření Sagittarie

1.) Příjmy Sagittarie tvoří zejména členské příspěvky, dary, dotace a vlastní hospodářská činnost. 

2.) Majetek Sagittarie je možno použít pouze na činnost v souladu s posláním Sagittarie a na její režii. 

3.) S majetkem Sagittarie hospodaří výbor Sagittarie na základě schválení členskou schůzí. 

4.) Revizi účtů a nakládání s majetkem Sagittarie provádí revizor. Revizor je volen na období tří let členskou schůzí. 

5.) Revizor předkládá členské schůzi ke schválení finanční zprávu.

 Článek 7

Zánik Sagittarie a majetkové vypořádání

1.) Sagittaria zaniká usnesením členské schůze. 

2.) O způsobu majetkového vypořádání Sagittarie rozhodne poslední členská schůze, a to následujícím způsobem:

a.) úhrada všech závazků Sagittarie. 

b.) převod zbylého majetku jiným právnickým osobám, jejichž hlavní cíl a poslání jsou stejné nebo podobné cílům a poslání Sagittarie.

 Článek 8

Závěrečná ustanovení

1.) Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí. 

2.) Sagittaria je přímým pokračovatelem Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Litovelské Pomoraví, které bylo založeno 6.2.1991 a Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, které bylo z tohoto původního Sdružení přeregistrováno dne 4.10.1994.

Stanovy ve formátu PDF k nahlednutí -zde-