Tvorba regionální semenné směsi 2008-2010

Název projektu: "Tvorba regionální semenné směsi a podpora biodiverzity luk v CHKO Litovelské Pomoraví"Sběr semen

Začátek realizace: 2008

Konec realizace: 2010

Místo realizace:

- PR Kačení louka

- PR Novozámecké louky

- PR Plané loučky

Odpovědná osoba: Michal Krátký

 

 

 

Podnětem pro zahájení snah o vyprodukování regionální semenné směsi byl fakt, že v 90. letech 20. století došlo v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (CHKO LP) k poměrně masivnímu zalučňování dříve rozoraných luk, využívaných řadu let jako pole. Vesměs se jednalo o ochranná pásma ZCHÚ. Nicméně i přes dobré úmysly došlo téměř ve 100% případů k zalučnění těchto ploch komerční travní směskou s řadou kultivarů trav, které jsou pro dané lokality zcela nevyhovující a vytváří druhově velmi chudé, zapojené cenózy, ve kterých se jen pozvolna prosazují druhy původní, stanovištně a geograficky vhodné.

Cíle projektu:

Zajistit na dostatečně velké ploše produkci regionální semenné směsi v množství alespoň 30 kg/rok tvořenou vytipovanými druhy bylin

Formou výsevů na již nově založené louky podpořit druhovou pestrost a navrátit genetickou diverzitu regionálních druhů rostlin na luční pozemky, které byly v minulosti poškozené výsevy komerčních lučních směsek, případně v budoucnu směs použít na zalučňování nových pozemků v regionu.

Dílčí cíle:

 1. Zajištění pozemku pro založení matečnicových porostů a produkci semen.
 2. Zajistit dostatek regionálního semenného materiálu pro založení matečnicových porostů (sběr semen na druhově bohatých lokalitách, doplnění a rozšíření již v minulých letech nasbíraného osiva). Následně založit monodruhové matečnicové porosty k produkci semenné směsi na výše zmiňovaném pozemku.
 3. Zajistit materiální a personální zázemí pro tvorbu bylinné semenné směsi (technické vybavení pozemku - závlaha, kultivační materiál, celoroční personální zajištění péče o pozemek a zpracování osiva)
 4. Vlastní dosevy vyprodukovaného materiálu na předem vytipované lokality a pozemky
 5. Informovat veřejnost o realizaci projektu formou informační tabule, která bude umístěna na pozemku s matečnicovými porosty a dále formou webových stránek, které se budou touto problematikou zabývat.

Stěžejní aktivity projektu:

 1. zajištění pozemku - pole, na kterém bude probíhat vlastní pěstování jednotlivých druhů rostlin
 2. technické zabezpečení pole - vybudování závlahy, stínění a technického zázemí pro kultivaci druhu
 3. Založení matečnicových porostů ze semen bylin nasbíraných v předchozích letech - cca kultivace 20 - 30 druhů dle úspěšnosti vzcházení jednotlivých druhů
 4. pravidelná péče o matečnicové porosty, jejich rozšiřování a doplňování spočívající v údržbě monodruhových ploch zájmových druhů bez plevelů, závlaha, posečení matečných porostů po sklizni, doplňování a rozšiřování matečných  porostů bylin.
 5. sběr semen na druhově bohatých přírodních lokalitách v CHKO LP (PR Kačení louka, PR Novozámecké louky, PR Plané loučky). Sběr semen bude probíhat jednak na celé ploše výše jmenovaných lokalit a jednak na vyznačených plochách za účelem dozrání semen a zamezení jejich vysečení. Sběr semen bude probíhat individuálně pro každý druh v nejoptimálnější fenofázi. Nasbíraná semena budou sloužit k doplnění a rozšíření matečnicových porostů a případně přebytky k tvorbě luční směsi.
 6. Sklizeň a separace semen - z počátku bude probíhat ručně v závislosti na době zrání semen. Stejně tak i separace a čištění osiva. Následné míchání směsky semen (jednotlivé poměry druhů) budou probíhat dle specifických potřeb pro jednotlivé lokality po konzultaci se Správou CHKO LP.
 7. Uchování osiva - po řádném vysušení bude osivo a) okamžitě použito na dosevy, b) uchováno v suchu, temnu a chladu (lednička) pro použití v příštím roce.
 8. Dosevy budou probíhat na ploše cca 34 hektarů na pozemcích, které vlastníme, nebo které máme v nájmu. V celé CHKO LP se nachází cca 310 ha pozemků vhodných pro dosevy, jedná se o bývalé louky, které byly v minulosti rozorány a převedeny na pole a posléze - od 90. let 20. stol opět převedeny na louky. Opětovné zalučnění bylo provedeno komerční , nevhodnou travní směskou. Dosevy budou probíhat ve spolupráci s hospodařícím subjektem v jarních měsících.
 9. Spuštění webových stránek bude realizováno na webu naší organizace, www.sagittaria.cz formou samostatného odkazu. Informační panel bude velikosti 120x80 cm umístěný na dřevěném stojanu se stříškou. Ten bude přišroubovaný do zabetonovaných železných patek.
 10. Vyhodnocení efektu dosevů na druhové spektrum lučních porostů. Porosty budou před realizací dosevů plošně botanicky zmapovány se zápisem všech nalezených druhů a jejich zastoupením v porostu. Podrobně bude proveden fytocenologický snímek na trvale fixované ploše.  Na základě těchto poznatků a typu stanoviště bude zvolena optimální směs druhů pro dosevy. Po provedení dosevů bude toto hodnocení opakováno a statisticky vyhodnocena úspěšnost realizovaných opatření.

OPŽP