Ukončené projekty

Management biologicky hodnotných lokalit

Štěrkovny a pískovny střední Moravy Management lokalit s výskytem matizny bahenní Management lokalit s výskytem matizny bahenní
Štěrkovny a pískovny střední Moravy Management lokalit s výskytem matizny bahenní Modelové řešení snížení eutrofizace v PR Písečný rybník u Milotic
Mapování biodiverzity štěrkoven a pískoven střední Moravy a jejich zhodnocení z hlediska "přírodní" turistiky zaměřené na pozorování zajímavých či výjimečných přírodních jevů. Přehled, mapy, lokace, informace, popis. Více... Celý projekt je postaven na vytváření ideálních stanovištních podmínek pro růst a rozmnožování matizny bahenní v NPP Hrdibořické rybníky a Černovírské slatiniště. Více...

Projekt řeší postupné snížení eutrofizace rybníka prostřednictvím obnovy vodní a mokřadní vegetace. Více...

Tvorba regionální semenné směsi Experimentální plochy lučních společenstev

Tvorba regionální semenné směsi Experimentální plochy lučních společenstev Management biologicky hodnotných lokalit
Projekt spočívá ve sběru semen lučních rostlin, které jsou následně pěstovány v kultivacích. Výsledná produkce semen se používá k podpoře druhové pestrosti a obnově genetické diverzity lučních pozemků poškozených výsevem komerčních lučních směsí. Více... Projekt spočívá v založení experimentálních ploch k získávání semen ze zdrojových lučních společenstev svazu Arrhenatherion a jejich aplikaci na obnovovanou plochu. Více... Cílem projektu je zvýšení biodiverzity lokalit. Dosáhnout tohoto cíle chceme právě pravidelným sečením, které má nahradit dřívější extenzivní údržbu pastvou a sečením drobnými zemědělci. Více...
Podpora populace modráska černoskvrnného na území VÚ Libavá Odbahnění Bázlerovy pískovny Management biologicky hodnotných lokalit II
Cílem projektu bylo dosáhnout zlepšení stanovištních podmínek na 7 lokalitách ve vojenském újezdu Libavá s populací modráska černoskvrnného  Více... V rámci projektu bylo odbahněno jezírko v PP Bázlerova pískovna včetně úpravy břehových porostů. Více... Cílem projektu bylo zvýšení biodiverzity projektových lokalit. V rámci realizace bylo provedeno odstranění náletových dřevin, sečení travních porostů, likvidace invazních druhů a výsadba sazenic jabloně lesní a v vrb na vybraná místa CHKO Litovelské Pomoraví a NPR Zástudánčí. Více...