Štěrkovna Grygov

Popis: Nová, aktuálně těžená pískovna skládající se ze dvou velkých jezer mezi Grygovem a Charváty (okres Olomouc). Zatím je zde na většině lokality vstup pro veřejnost zakázán.

Katastrální území: Grygov

Rozloha: asi 30 ha

GPS: 49°31'35.958"N, 17°17'10.847"E

Rybářský revír: -

Přírodní stav lokality: Dvě rozsáhlá jezera vzniklá těžbou štěrkopísku, která začala poměrně nedávno a na jižním jezeře stále pokračuje. Zatím zde chybí vyvinutější biotopy, na severním jezeře již byla zřejmě provedena část rekultivace s osetím břehů a vysazením stromků.

Biotopy: Nová, aktivní štěrkovna s minimálně vyvinutou litorální vegetací a s dominancí ruderálních a pionýrských druhů na březích a v blízkém okolí.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky převládá na lokalitě biotop X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace.

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU – desítky ozývajících se jedinců v tůni v provozním areálu pískovny, několik jedinců i v nové ploše pískovny

Ptáci

na tahu, nehnízdící:

potápka roháč (Podiceps cristatus) VU, O

volavka popelavá (Ardea cinerea) NT

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

Význam zjištěných přírodních jevů: V současné době je lokalita přes svou velikost bez většího regionálního významu. Zatím zde chybí významnější přírodní biotopy a vzácnější druhy rostlin a živočichů a lokalita má pouze lokální význam jako území s výskytem mokřadních biotopů. Potenciálně se zde mohou vyskytovat vzácnější druhy živočichů, např. vodní ptáci (zejména v době tahu).

Do budoucna je zde ovšem při rozumně provedené revitalizaci velký potenciál na vytvoření kvalitních, přírodě blízkých biotopů.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Spíše menší. Přes velkou rozlohu pískoven je zatím lokalita málo atraktivní kvůli nedostatku přírodních biotopů a minimu významnějších druhů rostlin a živočichů. V budoucnosti však bude její význam růst, zejména pokud by byla provedena rekultivace vhodným způsobem (diverzifikace břehů pískovny, ponechání štěrkopísčitých biotopů přirozenému vývoji atd.).